Liittyminen

Ohjeet kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon

Kirkkonummen Veden toiminta-alueella on liitettävä laitoksen vesijohtoon, viemäriin ja hulevesiviemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Poikkeuksena on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa jäädä vesihuollon ulkopuolelle.

Kiinteistöä kohti myönnetään lähtökohtaisesti yksi vesiliittymä. Useampi liittymä samalle kiinteistölle edellyttää voimassaolevaa hallinnanjakosopimusta. 
Usaeampaa vesiliittymää samalle kiinteistölle hakevan on  toimitettava Kirkkonummen Vedelle maanmittauslaitokselta tilattu kiinteistön rasitustodistus, josta voimassaoleva hallinnanjakosopimus ilmenee. 

Koko liittymisprosessin  Kirkonummen Veden kanssa voi hoitaa sähköisten lomakkeiden avulla. Tee ensin Vesihuollon liittämiskohtailmoitus ja  täytä sen jälkeen liittymishakemus. Kun sopimus on allekirjoitettu, tilaa liitostyö Kirkkonummen vedeltä. Kaikki tarvittavat lomakkeet löydät täältä.

Toimitusehdot ja hinnastot löytyvät täältä

Alla oleva toimintoketju kuvaa vesi- ja viemärin liittymisprosessia aikajärjestyksessä.

Sähköiset lomakkeet

Esimerkki uudisrakennukselle kohdistuvista maksuista


 

1. Tilaa vesihuollon liittämiskohtailmoitus

Vesihuollon liittämiskohtailmoituksessa (liitoskohtalausunto) Kirkkonummen Vesi  ilmoittaa kiinteistön omistajalle:

 • vesijohdon sekä jäte- ja sadevesiviemärin liittymiskohdat
 • vesijohdon sekä jäte- ja sadevesiviemärin putkikoot ja korkeudet
 • jäte- ja sadevesiviemärin padotuskorkeudet
 • vesijohdon painetason

Vesihuollon liittämiskohtailmoitusta rakennusprojektissa tarvitsevat pääsuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Lisäksi ilmoitus toimitetaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi viranomaisille lupapiste.fi - palvelun kaytta.

2. Hae rakennuslupa (Lupapiste.fi)

Rakennuslupaa haetaan luvanvaraisiin uudisrakennuksiin.

3. Täytä liittymishakemus 

Hakemuslomake

4. Toimita vesi- ja viemäröintisuunnitelmat (kvv) rakennusvalvontaan (Lupapiste.fi)

Vanhojen kiinteistöjen liittyessä toimitetaan vesilaitokselle seuraavat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat 

 • Lvi-asemapiirustus 1:500 tai 1:200
  • LVI-asemapiirros, jossa esitetään tontilla jo olevat vesi- ja viemärijohdot, kaivot ym. sekä uudet rakennettavat vesi- ja viemärijohtolaitteet liittämiskohtaan asti. Nykyisien ja uusien putkien merkinnässä huomioitava, että ne erottuvat selkeästi toisistaan.
 • Pohjapiirustus 1:50
  • Mikäli kiinteistön omistajalla ei ole tiedossa miten kiinteistön sisäiset vesijohdot ja viemärit on asennettu, riittää kun laitokselle toimitetaan talon pohjapiirustukset (kaikki kerrokset), johon on esitetty vesimittarin tuleva asennuspaikka sekä vesijohdon että viemärin sisääntulokohta. Kiinteistön liittymismaksu vesihuoltolaitokseen määritetään kiinteistön kokonaispinta-alan mukaan, joka lasketaan pohjapiirustuksista
 • mahdollisten pumppaamoiden työpiirustukset

Suunnitelmiin tulee merkitä suunnittelijan nimi, puhelinnumero ja osoite.

Suunnitelmassa tulee huomioida:

 • Suunnitelmissa on esitettävä myös kattovesien sekä perustusten kuivatusvesien johtamiset kaivoineen ja viemärin korkoineen.
 • Mahdollisen paineenalennusventtiilin tarve
 • Vesimittaritilan tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset

Suunnitelmat toimitetaan Lupapisteeseen. Muista toimitustavoista on erikseen sovittava Kirkkonummen Veden paikkatietoinsinöörin kanssa.  

Ennen töiden aloittamista on haettava kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä rakennusvalvontaviranomaisilta (Lupapiste.fi), jos kyseessä on luvanvarainen uudisrakennus.

Vanhan kiinteistön liittyessä kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksyntä haetaan vesihuoltolaitokselta oheisella lomakkeella.

6. Liittymis- ja käyttösopimus

Kirkkonummen Vesi laatii liittymis- ja käyttösopimuksen ja lähettää sen asiakkaalle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Sopimuksen tekemisen edellytykset ovat:

 • Rakennuslupa on myönnetty
 • Liittämiskohtalausunto on haettu ja myönnetty
 • Liittymishakemus sekä vesi- ja viemäröintisuunnitelmat on toimitettu laitokselle

7. Täytä  liitostyön tilauslomake

(Työturvallisuus- ja liitostyöohje, pdf)

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon ja vesimittarin asennus:

Vesimittarin asennus ja vesijohtoliitos tilataan siinä vaiheessa, kun kiinteistöllä tarvitaan vettä. Vettä ei voi käyttää ilman mittaria edes rakennusaikana.

Liittyjä on velvollinen huolehtimaan mittarin suojaamisesta rakentamisen aikana. Kiinteistön liittämisen vesijohtoon ja vesimittarin asentamisen suorittaa aina Kirkkonummen Veden asentaja liittyjän kustannuksella.  Liitos tilataan liitostyön tilauslomakkeella.

Liitostyön arvioitu toimitusaika on 1–3 viikkoa.

Kaivantotyöt katualueella

Ennen kaivantotöiden aloittamista katualueella on haettava kaivantolupa, joka antaa oikeuden tehdä tai teettää kaivantotöitä kadulla, tiellä tai muulla vastaavalla yleisellä alueella. Kaivantolupa haetaan Lupapiste.fi-palvelusta.

Viranomaiskatselmukset

Rakennuksen käyttöönottokatselmus tilataan rakennusvalvonnasta.