Liittyminen

Ohjeet kiinteistön liittämiseksi vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on liitettävä laitoksen vesijohtoon, viemäriin ja hulevesiviemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Poikkeuksena on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa jäädä vesihuollon ulkopuolelle.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot  (pdf)

Alla oleva toimintoketju kuvaa vesi- ja viemärin liittymisprosessia aikajärjestyksessä.

Sähköiset lomakkeet

Esimerkki uudisrakennukselle kohdistuvista maksuista


 

1. Tilaa vesihuollon liittämiskohtailmoitus

Vesihuollon liittämiskohtailmoituksessa laitos ilmoittaa kiinteistön omistajalle:

 • vesijohdon sekä jäte- ja sadevesiviemärin liittymiskohdat
 • vesijohdon sekä jäte- ja sadevesiviemärin putkikoot ja korkeudet
 • jäte- ja sadevesiviemärin padotuskorkeudet
 • vesijohdon painetason

Vesihuollon liittämiskohtailmoitusta rakennusprojektissa tarvitsevat pääsuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Lisäksi ilmoitus toimitetaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi viranomaisille.

2. Hae rakennuslupa (Lupapiste.fi)

Rakennuslupaa haetaan luvanvaraisiin uudisrakennuksiin.

3. Täytä hakemus / lausunto kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen 

Hakemus toimitetaan vesihuoltolaitokselle täytettynä ja kiinteistön omistajan allekirjoittamana

4. Toimita vesi- ja viemäröintisuunnitelmat (kvv) rakennusvalvontaan (Lupapiste.fi)

Vanhojen kiintöistöjen liittyessä toimitetaan vesilaitokselle seuraavat vesi- ja viemäröintisuunnitelmat 2 srj:

 • Lvi-asemapiirustus 1:500 tai 1:200
  • LVI-asemapiirros, jossa esitetään tontilla jo olevat vesi- ja viemärijohdot, kaivot ym. sekä uudet rakennettavat vesi- ja viemärijohtolaitteet liittämiskohtaan asti. Nykyisien ja uusien putkien merkinnässä huomioitava, että ne erottuvat selkeästi toisistaan.
 • Pohjapiirustus 1:50
  • Mikäli kiinteistön omistajalla ei ole tiedossa miten kiinteistön sisäiset vesijohdot ja viemärit on asennettu, riittää kun laitokselle toimitetaan talon pohjapiirustukset (kaikki kerrokset), johon on esitetty vesimittarin tuleva asennuspaikka sekä vesijohdon että viemärin sisääntulokohta. Kiinteistön liittymismaksu vesihuoltolaitokseen määritetään kiinteistön kokonaispinta-alan mukaan, joka lasketaan pohjapiirustuksista
 • mahdollisten pumppaamoiden työpiirustukset

Suunnitelmiin tulee merkitä suunnittelijan nimi, puhelinnumero ja osoite.

Suunnitelmassa tulee huomioida:

 • Suunnitelmissa on esitettävä myös kattovesien sekä perustusten kuivatusvesien johtamiset kaivoineen ja viemärin korkoineen.
 • Mahdollisen paineenalennusventtiilin tarve
 • Vesimittaritilan tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräykset

Suunnitelmat lähetetään vesihuoltolaitoksen postitusosoitteeseen.
Leimattu asemapiirustus lähetetään suunnittelijalle, mikäli suunnitelmissa ei ole muuta merkitty. Muut toimitetut piirustukset arkistoidaan tarkastamattomina vesihuoltolaitokselle. Tarkastettu asemapiirustus suunnittelijan tulee toimittaa kiinteistön omistajalle, jotta työmaalla olisi käytettävissä suunnitelmat katselmuksen yhteydessä.

5. Kvv-työnjohtaja

Ennen töiden aloittamista on haettava kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksymistä rakennusvalvontaviranomaisilta (Lupapiste.fi), jos kyseessä on luvanvarainen uudisrakennus.

Vanhan kiinteistön liittyessä kvv-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksyntä haetaan vesihuoltolaitokselta oheisella lomakkeella.

6. Liittymis- ja käyttösopimus

Laitos laatii liittymis- ja käyttösopimuksen ja lähettää sen asiakkaalle allekirjoitettavaksi. Sopimuksen tekemisen edellytykset ovat:

 • Rakennuslupa on myönnetty
 • Liittymishakemus sekä vesi- ja viemäröintisuunnitelmat on toimitettu laitokselle

7. Täytä ja toimita liitostyön tilauslomake vesihuoltolaitokselle

(Työturvallisuus- ja liitostyöohje, pdf)

Kiinteistön liittäminen vesihuoltoverkostoon ja vesimittarin asennus:

Vesimittarin asennus ja vesijohtoliitos tilataan siinä vaiheessa, kun kiinteistöllä tarvitaan vettä. Vettä ei voi käyttää ilman mittaria edes rakennusaikana.

Liittyjä on velvollinen huolehtimaan mittarin suojaamisesta rakentamisen aikana. Kunnan vesijohtoon ja vesimittarin asentamisen suorittaa liittyjän kustannuksella aina laitos. Liitos tilataan liitostyön tilauslomakkeella.

(Liitostyön arvioitu toimitusaika on 1–3 viikkoa.)

Kaivantotyöt katualueella

Ennen kaivantotöiden aloittamista katualueella on haettava kaivantolupa, joka antaa oikeuden tehdä tai teettää kaivantotöitä kadulla, tiellä tai muulla vastaavalla yleisellä alueella. Kaivantolupa haetaan Lupapiste.fi-palvelusta.

Viranomaiskatselmukset

Rakennuksen käyttöönottokatselmus tilataan rakennusvalvonnasta.

Kirkkonummen Veden asiakaspalvelu

sähköposti vesi@kirkkonummi.fi
puh. (ma-to 9-11 ja 12-14) 040 126 9510