Ajankohtaista

Kuulutukset

Kuulutukset ovat nähtävänä Julkipano-palvelussa, osoitteessa julkipano.fi sekä kunnan etusivulla.

Ajankohtaista ympäristönsuojelussa

Vuohimäen louhinta-alueen hengitettävien hiukkasten mittaussuunnitelma

Peab Industri Oy, Oy Göran Hagelberg Ab ja Destia Oy ovat toimittaneet 4.9.2020 Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi Vuohimäen louhinta-alueen hengitettävien hiukkasten mittaussuunnitelman. Suunnitelma perustuu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin KHO 13.7.2018 t. 3412, KHO 13.7.2018 t. 3413 ja KHO 13.7.2018 t. 3414. Päätösten mukaan hengitettävien hiukkasten tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa viimeistään kuukausi ennen toiminnan aloittamista lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Kuntaan toimitettu tarkkailusuunnitelma sisältää esityksen hiukkasmittauksen toteutuksesta, mittauspisteistä, mittausten kestosta, ajankohdasta, menetelmistä ja raportoinnista. Suunnitelma on kolmen toiminnanharjoittajan yhteinen.

Tarkkailusuunnitelma (pdf)

Tarkkailusuunnitelma on nähtävillä 6.11.2020–14.12.2020. 

Tarkkailusuunnitelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa muistutuksia kirjallisesti toimittamalla ne Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle viimeistään 14.12.2020 osoitteeseen Kirkkonummen kunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi. Muistutuksesta tai mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Anu Hynninen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 0401269678

Kirkkonummella 6.11.2020
Rakennus- ja ympäristölautakunta

***************************************************************************************************

Hajajätevesineuvonnalla oli suuri kysyntä siirtymäajan loppuessa – neuvontaa jatketaan myös vuonna 2020

LINKKI 2019 -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Kenttäkaudella 2019 LINKKI-hanke tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 641 kiinteistöä ja 1 279 henkilöä liittyen haja-asutusalueiden jätevesiin. Neuvontaa jatketaan myös vuonna 2020 kuntien rahoittamana.

Kartoitus- ja neuvontakäyntejä tarjottiin 22:lle hankkeen yhteistyökuntien kanssa valitulle alueelle, joista suurin osa oli herkkiä pohjavesi- ja ranta-alueita. Osalla neuvontakäynneistä selvitettiin alkuun, sijaitseeko kiinteistö herkällä alueella, ja koskeeko sitä siirtymäajan voimassaolon lisäksi mahdollisesti jokin kunnan tiukempi määräys. Asukkaat suhtautuivat käynteihin edellisvuosien tapaan myönteisesti, ja saatu palaute oli pääasiassa positiivista. Jätevesineuvojat osallistuivat myös paikallisiin tori- ja kylätapahtumiin, joissa neuvontaa jaettiin ihmisille ilman ajanvarausta.

LINKKI-hankkeessa järjestettiin vuonna 2019 postikorttikampanja, jonka tarkoituksena oli muistuttaa ja herätellä ihmisiä tekemään tarvittavia uudistuksia jätevesijärjestelmiinsä. Muistutuspostikortit lähetettiin kaikille kiinteistöille, joilla neuvoja oli käynyt hankevuosina 2009–2018 ja antanut kohteelle joko punaisen (uudistettava, ei täytä lainsäädännön vaatimusta) tai keltaisen (täyttää lainsäädännön vaatimuksen, mutta tehtävä pieniä parannuksia tai seurattava) arvion. Postikorttikampanja herätti viestin vastaanottajissa paljon ajatuksia, ja kampanjan seurauksena sekä LUVYyn että kuntien rakennusvalvontaan tuli paljon puheluita ja kyselyitä aiheeseen liittyen.

Vuonna 2019 siirtymäajan päättymisen lähestyessä ihmiset aktivoituivat muutenkin toden teolla kyselemään oman jätevesijärjestelmänsä tilanteesta. ”Tuntuu, että asukkaat olivat sisäistäneet lainsäädännön muutokset ja sen, että siirtymäajan loppu häämötti ranta- ja pohjavesialueilla. Neuvontapuheluita tuli varsinkin syksyä kohti huomattavasti aiempaa enemmän, ja asukkaiden kysymykset liittyivät hyvin paljon siihen, miten käytännössä edetä jätevesijärjestelmän uudistamisen, suunnittelun ja rakentamisen kanssa”, kommentoi hankekoordinaattori Virve Ståhl. Neuvontahanke tavoitti yleisneuvontatilaisuuksissa sekä luennoilla eri tapahtumissa 430 henkilöä. Puhelimitse ja sähköpostitse neuvottiin lisäksi 208 henkilöä.

Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on saanut Länsi-Uudellamaalla yli 8 100 kiinteistöä vuosina 2009–2019, mutta arviolta noin 27 000 kiinteistöä on vielä vailla tarjottua neuvontaa. Valtionavusteinen LINKKI-hanke päättyi 31.10.2019 siirtymäajan loputtua, mutta neuvontatyö Länsi-Uudellamaalla jatkuu edelleen vuonna 2020 kuntien rahoittamana. Hajajätevesihankkeen neuvojilta on edelleen mahdollista kysyä neuvoa puhelimitse tai sähköpostilla, tulemalla paikan päälle yleisötilaisuuksiin tai pyytämällä neuvoja maksuttomalle kartoitus- ja neuvontakäynnille. Joidenkin kuntien osalta myös alueelliset kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit jatkuvat.

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrki vuosina 2009–2019 edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistui alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyi Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lisätietoa haja-asutuksen jätevesineuvonnasta löytyy hankkeen sivuilta.

Lisätietoja:
Virve Ståhl
hankekoordinaattori
LUVY
virve.stahl(at)luvy.fi
0504474993

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

Herkällä alueella sijaitsevan kiinteistön jätevesijärjestelmä kuntoon 31.10.2019 mennessä

Jos haja-asutusalueella oleva kiinteistösi sijaitsee herkällä alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, tai luokitellulla pohjavesialueella, on aika tarkistaa, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä sille asetetut vaatimukset. Ympäristönsuojelulaissa asetettu siirtymäaika jätevesijärjestelmien uudistamiseksi näillä alueilla on päättynyt 31.10.2019.

Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan. Herkillä alueilla jätevesijärjestelmän puhdistustason tulee Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan olla orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee olla rakenteeltaan tiiviitä, eikä jätevesiä saa puhdistettunakaan imeyttää tai purkaa maahan. Ympäristönsuojelumääräyksissä asetetaan lisäksi vähimmäissuojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän sijoittelussa esimerkiksi talousvesikaivoon nähden.

Miten kiinteistön omistajan tulee toimia jätevesijärjestelmän uudistamisessa?

Jätevesijärjestelmän uudistamiseen tarvitaan aina lupa. Lisätietoja saat Kirkkonummen kunnan nettisivuilta. https://www.kirkkonummi.fi/kiinteistokohtaisen-jatevesijarjestelman-rakentaminen-tai-uusiminen

Jätevesijärjestelmän suunnittelua varten kannattaa hankkia pätevä suunnittelija. Kun järjestelmä on asianmukaisesti suunniteltu ammattilaisen puolesta, haetaan suunnitelman kanssa toimenpidelupaa Kirkkonummen rakennusvalvonnasta. Lupahakemus tehdään Lupapiste.fi-palvelussa.

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kirkkonummen ympäristöpalkinto 2019 Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle

Lue lisää

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kesän 2018 luontovideoita Linlosta ja Porkkalasta

Katso video Linlosta

Katso video Porkkalasta

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

KIRKKONUMMEN VESIEN TILAN PARANTAMINEN 

Veikkolan vesistöhanke

Lue lisää


Vesi-ilta 28.8.2019

Aineistot

Vesi-ilta 23.8.2017

Aineistot


Tutustu Kirkkonummen pienvesiselvitykseen

Ympäristön tilan seuranta -> pienvedet

***********************************************************************