Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

Selvitys perheen tuloista annetaan sähköisellä tuloselvityslomakkeella. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe on antanut varhaiskasvatushakemuksessa tai tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen varhaiskasvatusmaksuksi varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman maksun. Mikäli perhe ei toimita tuloselvityslomaketta liitteineen pyydettyyn määräpäivään mennessä, perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen huoltajan sekä tämän samassa taloudessa asuvan puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa asuvan henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Veronalaiseen kuukausipalkkaan lisätään lomaraha 5 prosenttia. Myös maksettu elatusapu tai saatu elatusapu tai elatustuki otetaan huomioon.

 Mikäli tulot muuttuvat olennaisesti tai perheen koko muuttuu kesken toimintavuoden, perheellä on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tulotiedot (kirjallisesti liitteineen). Tulojen muutos tulee voimaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tiedot on vastaanotettu kunnan toimipisteessä.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti. Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta.

Tuloselvityslomakkeita saa päiväkodeista ja lomakesivulta 

Sähköinen tuloselvityslomake 

Tuloselvityksen liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Kirkkonummen kunta
Varhaiskasvatus
PL 20
02401 KIRKKONUMMI