Hyvinvointi

Yhteisön hyvinvointi ja oppilashuolto

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa jokaiselle lapselle varmistetaan turvallinen arki.  Varhaiskasvatuksessa toimitaan ryhmässä huomioiden kukin lapsi yksilönä eikä esim. sukupuolensa edustajana. Yhdessä opitaan kunnioittavaa ja huomaavaista käytöstä, joka estää kiusaamista ja syrjäytymistä.

Kaikissa päiväkodeissa on varhaisen tuen ryhmä (pedatiimi), jonka tehtävänä on päiväkodin hyvinvoinnin ylläpitäminen ja puuttuminen siinä ilmeneviin epäkohtiin. Sama ryhmä toimii myös esiopetusikäisten lasten yhteisöllisenä oppilashuoltoryhmänä. Yksikön hyvinvointityössä ovat lasten, huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan lisäksi mukana neuvolan terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen psykologi ja esiopetuksen kuraattori

Lapsen yksilöllisen hyvinvoinnin tukeminen

Mikäli huoltajalla herää huoli lapsen hyvinvoinnista, hän voi olla yhteydessä lapsensa ryhmän henkilökuntaan, varhaiskasvatuksen psykologiin, neuvolan terveydenhoitajaan ja esiopetusikäisen kohdalla myös esiopetuksen kuraattoriin. Tarpeen mukaan kootaan asian ympärille ryhmä, jossa on huoltajien lisäksi tarvittavat asiantuntijat.

Lue lisää tuen tarpeen selvittämisestä.

Vastaa asiakastyytyväisyyskyselyyn (varhaiskasvatuksen psykologin ja esiopetuksen kuraattorin asiakkaat)

Mitä tekee varhaiskasvatuksen psykologi?

Varhaiskasvatuksen psykologi ohjaa, tukee ja auttaa esiopetusikäistä lasta ja hänen perhettään sekä esiopetuksen henkilöstöä mm. erilaisissa oppimiseen, tunne-elämään, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa.

Mitä tekee esiopetuksen kuraattori?

Esiopetuksen kuraattori tukee ja edistää esiopetusikäisen lapsen ja hänen perheensä sekä koko esiopetusryhmän hyvinvointia mahdollisimman varhain, yhdessä huoltajien sekä esiopetuksen henkilöstön kanssa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia ja auttaa erilaisissa sosiaalisissa pulmatilanteissa.

Mitä tekee neuvolan terveydenhoitaja?

Neuvolan terveydenhoitaja antaa konsultaatiota huoltajille ja esiopetuksen henkilökunnalle ikäryhmille suunnattujen neuvolapalvelujen lisäksi. Terveydenhoitaja voidaan kutsua myös lapsen asiaa käsittelevään asiantuntijaryhmän palaveriin.