Usein kysytyt kysymykset maksuista

Usein kysytyt kysymykset maksuista

Mihin toimitan tulotositteet?

Postitse Kirkkonummen kunta/ varhaiskasvatus, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköisellä lomakkeella.

Mitä tulotietoja tarvitaan?

Tarvitsemme viimeisimmän palkkalaskelman, josta ilmenee veronalainen ansiotulo kuukaudessa, kertymä kuluvalta ja edelliseltä vuodelta sekä lomarahan osuus. Mikäli työnantaja ei maksa lomarahaa on tästä esitettävä työnantajan todistus.

Kelan maksamista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esimerkiksi

 • työttömyyskorvaus
 • toimeentulotuki
 • opintoraha (lisäksi opiskelijalta opiskelutodistus)
 • äitiys- isyys- tai vanhempainraha
 • kotihoidon tuki
 • joustava tai osittainen hoitoraha
 • sairauspäiväraha
 • elatustuki
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet (myös lapselle maksettavat)
 • vuorottelukorvaus
   

Muualta maksettavista etuuksista tulee myös toimittaa tositteet. Näitä ovat esim.

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
 • elatusapu
 • eläkkeet
 • aikuiskoulutustuki
 • pääomatulot (korko-, optio-, osinko- ja vuokratulot)
 • omaishoidontuki
 • liiton maksama vuorottelukorvaus
 • muut henkilökohtaiset tulot (esim. kokouspalkkiot, luontaisedut)
 • tapaturmavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset ja päivärahat.

 

Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?

 • Kotihoidon tukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Opintotukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Aikuiskoulutustukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi
 • Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi
 • Lapsilisiä ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä
 • Asumistukea ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä
   

Mitä tulotietoja yksityisyrittäjän tulee toimittaa?

 • Osakeyhtiön osakkaalta tarvitsemme palkkalaskelman sekä selvityksen luontaiseduista ja osingoista
 • Toiminimeltä tuloslaskelma ja tase
 • Avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tuloslaskelma ja tase sekä selvitys palkasta ja luontaiseduista
   

Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?


Ilmoita kirjallisesti osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla milloin voit toimittaa palkkakuitin.

Käytetäänkö maksua määriteltäessä netto- vai bruttotuloja?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määriteltäessä käytetään bruttotuloja, ja lisäämme 5 prosenttia lomarahan osuutta. Mikäli työnantaja ei maksa lomarahaa on siitä toimitettava todistus työnantajalta.

Miten tulot lasketaan, jos palkkani vaihtelee kuukausittain?

Siinä tapauksessa laskemme keskiarvon pidemmältä ajalta esim. vuoden alusta tai tarvittaessa edellisen vuoden tuloista.

Onko tuloselvityslomaketta pakko palauttaa?

Jos et palauta tuloselvityslomaketta määritellään maksu korkeimman maksuluokan mukaan.

Toimitin tulotiedot heti syyskuun alussa, mutta elokuun laskussa niitä ei oltu huomioitu, miksi?

Asiakasmaksu määritellään sen kuukauden alusta, kun tulotiedot ovat saapuneet kuntaan.

Jos tulotietoni muuttuvat kesken vuotta, tarvitseeko minun silloin toimittaa uudet tulotiedot kuntaan?

Kyllä tarvitsee. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin liian alhaisiin tulotietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti.

Minulta on pyydetty tulotiedot keväällä elokuussa alkavaa toimintakautta varten, mutta en tiedä vielä mitkä tuloni ovat silloin, mitä teen?

Siinä tapauksessa voit toimittaa tuloselvityksen elokuun loppuun mennessä kuntaan. Saatat saada jo ennen elokuuta maksupäätöksen korkeimman maksun mukaan, tämä korjataan, mikäli tulotiedot ovat meillä viimeistään 31. elokuuta.

Puolisoni ei ole lapseni isä/äiti, eihän hänen tulotietoja tarvitse toimittaa?

Kyllä tarvitsee. Perheen tuloina huomioidaan lapsen, hänen huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden tulot. 

Minulla on kysyttävää maksupäätöksestä. Mihin olen yhteydessä?

Ota yhteyttä maksupäätöksen valmistelijaan (puhelinnumero löytyy maksupäätöksestä) tai sähköpostitse osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi.

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa ja loppuu kesken kuukauden?

Varhaiskasvatusmaksu peritään lapsen varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta  aloituspäivästä alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.  

Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kuukautta ennen hoidon päättymistä päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle. 

Usein kysytyt kysymykset laskutuksesta

Voiko laskun jakaa lähihuoltajan ja etähuoltajan kesken?

Laskua ei voi jakaa ja lasku lähetetään aina lähihuoltajalle. Asiakasmaksu määritetään lähihuoltajan toimittamien tulotietojen mukaan.

Milloin varhaiskasvatus laskutetaan?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa. Eräpäivä on hoitokuukaudesta seuraavan kuukauden viimeinen arkipäivä. Lasku on mahdollista saada e-laskuna hyväksymällä Kirkkonummen kunta, sivistys ja päivähoito laskun lähettäjäksi verkkopankissa.

Voiko laskun eräpäivää siirtää?

Mikäli huoltaja ei pysty maksamaan laskua eräpäivänä, hän voi pyytää lykkäystä ennen laskun eräpäivää. Pyyntö lähetetään osoitteeseen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi , pyynnössä tulee näkyä lapsen nimi, laskun numero ja laskun eräpäivä sekä tiedot milloin lasku pystytään maksamaan.

Miten poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin?

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Miksi 11 päivän yhtäjaksoinen sairausajan poissaolo ei vähennä asiakasmaksua?

Sairausajan poissaolo tulee sijoittua yhdelle kalenterikuukaudelle. Jos lapsi on kuukauden vaihteessa sairaana, eikä kumpanakaan kalenterikuukautena tule 11:n toimintapäivän sairauspoissaoloa, laskutetaan kummastakin kalenterikuukaudesta täysi kuukausimaksu.

Onko varhaiskasvatus heinäkuussa maksuton?

Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos kunnallinen varhaiskasvatus on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin.

Miksi yhdestä hoitopäivästä heinäkuussa joutuu maksamaan koko kuukauden asiakasmaksun?

Heinäkuusta peritään täysi kuukausimaksu, mikäli lapsen varhaiskasvatus ei ole alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana hoidossa peritään täysi kuukausimaksu.

Onko yksityisessä varhaiskasvatuksessa maksuton heinäkuu tai muita hyvityksiä poissaoloista?

Käytännöt maksuttomasta heinäkuusta ja poissaolojen vaikutuksista asiakasmaksuun vaihtelevat eri palveluntuottajien välillä. Poissaoloa koskevat poikkeukset asiakasmaksussa on ilmoitettu perheen ja palveluntuottajan välisessä kirjallisessa hoitosopimuksessa.

Muuta kysyttävää laskusta

Laskussa on laskuttajan yhteystiedot.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä: 

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:  
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi