Päätöksenteko

Lupapäätöksen tekeminen

Viranhaltijapäätökset

Rakennusvalvonnan viranhaltijoilla on päätösvalta alle 1500 m² kokoisissa uudis- ja purkuhankkeissa sekä kaikissa korjaus- ja muutoshankkeissa, lukuun ottamatta julkisten rakennusten purkamisia ja niitä koskevia korjaus- ja muutostöitä. Viranhaltijat päättävät myös toimenpideluvista, maisematyöluvista sekä suunnittelutarveratkaisuista.

Myönnetyt luvat

Rakennustarkastajien, lupa-arkkitehdin ja ympäristötarkastajan myöntämät luvat.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset

Suuremmat hankkeet sekä julkisten rakennusten purkamiset ja niiden korjaus- ja muutoshankkeet ratkaistaan rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Luvan lainvoimaisuus

Viranhaltijapäätöksissä päätöspäivä on maanantai. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä päätöspäivää seuraavana päivänä, eli tiistaina (julkipanopäivä) kunnantalon ilmoitustaululla.

Päätös postitetaan hakijalle viimeistään seuraavalla viikolla. Päätös on nähtävillä päätöspäivästä alkaen myös Lupapiste.fi -palvelussa.

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen. Lainvoiman päätös saa 14 vuorokauden jälkeen, laskettuna antopäivästä. Muutoksenhaku on mahdollista ennen lainvoimaisuuspäivää. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla ennen lainvoimaisuutta.

Ohje lainvoimaisuustodistuksen hankkimisesta

Päätös on lainvoimainen, kun valitusaika on päättynyt eikä siitä ole valitettu tai kun päätöksestä tehty valitus on lopullisesti ratkaistu. Rakennuslupa voidaan myöntää päätöksen valitusaikana ja silloin on otettava huomioon myöskin rakennusluvan lainvoimaisuus ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Todistuksen päätöksen lainvoimaisuudesta, eli lainvoimaisuusleiman saa valitusviranomaiselta alkuperäiseen päätökseen tai virallisesti oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös on kyseisen päätöksen antaneen viranomaisen tai julkisen notaarin oikeaksi todistama.

Lainvoimaisuuden tarkistaa ja leiman antaa poikkeusluvissa Helsingin hallinto-oikeus ja suunnittelutarveratkaisuissa kunnan rakennusvalvonnan viranomainen (puh. 040 1269 259).

Muutoksenhaku

Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.