Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii aina rakennusvalvonnasta haettavaa lupaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999).

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt Lupapiste.fi -palvelussa.

  • Lupapisteen hakemuspolku: Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide > Rakennelman rakentaminen > Rakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai uusiminen.
  • Sähköisessä asioinnissa opastaa rakennusvalvonta kts. rakennusvalvonnan yhteystiedot

Toimenpidelupahakemusta käytetään silloin, kun asia ei liity voimassaolevaan rakennuslupaan. Alla on lueteltu Kirkkonummen kunnan vaatimukset jätevesiin liittyen lupahakemuksen liitteiksi.

Ympäristöhallinnon ohjeet kiinteistön omistajille löytyvät: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_omistajalle

Jätevesisäätely uudistui 3.4.2017. Kuntaliiton hajajätevesisivu: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/yhdyskunnat-ja-ymparisto/haja-asutuksen-jatevedet.

Karttatiedot (esim. pohjavesialueet) löytyvät: https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Liiteasiakirjat lupaa varten

1. Kunnan lomake "Liite rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä". Täyttöohje kunnan lomakkeeseen löytyy ko. lomakkeen lopusta.

2. Jätevesijärjestelmän suunnitelma, jonka tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Suunnitelman tulee täyttää jätevesisäädösten:

Ympäristönsuojelulain (527/2014),
Jätevesiasetuksen (157/2017) ja
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset

Suunnitelman tulee perustua riittäviin maasto-, pohjavesi- ja maaperäselvityksiin.

3. Asemapiirros, josta on käytävä ilmi jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien imeytys/ purkupaikat. Etäisyydet talousvesikaivoihin, vesistöihin ja rajalle tai tielle voi esittää piirroksessa tai kirjallisessa suunnitelmassa. Järjestelmän sijoituksessa on huomioitava, että jätevesijärjestelmä on huollettavissa ja tarvittaessa tyhjennettävissä loka-autolla.

4. Virallinen kaavaote. Tilattavissa paikkatietopalvelusta sähköisellä lomakkeella.

Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeen

Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeen toimitaan alla olevan ohjeistuksen mukaan:

1. Hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen rakennustyön johtajaksi

Toimenpiteelle on hyväksytettävä kvv-työnjohtaja ennen toimenpiteen aloittamista. Hyväksyntää haetaan lomakkeella, joka toimii samalla aloitusilmoituksena (pyydä rakennusvalvonnasta).

2. Valokuvat maan alle sijoitettavasta järjestelmästä

Maan alle sijoitettavat jätevesilaitteistot on valokuvattava ennen peittämistä. Valokuvat säilytetään kiinteistöllä.

3. Kvv-työnjohtajan tarkastuslomake

Kvv-työnjohtaja tarkastaa ja hyväksyy valmiin järjestelmän. Tarkastuksesta täytetään tarkastuslomake jätevesijärjestelmästä kvv-työnjohtajalle (pyydä rakennusvalvonnasta).

4. jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään kiinteistöllä.

Yleistietoa jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla, järjestelmien käytöstä ja huollosta sekä alan yrityksistä löytyy tietoa mm. osoitteista http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ ja http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi.

Jätevesiselvityksen tekemisestä löytyy lisää tietoa ja mallilomakkeita esimerkiksi ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi. Selvitys, huoltokirja sekä käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Yleisneuvontaa hajajätevesiasioissa antaa myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke, lisätietoa ja yhteystiedot.

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa. Sovellus ei korvaa suunnittelijan tekemää jätevesisuunnitelmaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksista Kirkkonummella 1.4.2017 alkaen. Lisätietoja HSY:n asiakaspalvelusta: https://www.hsy.fi.

HSYn jätehuoltomääräyksissä on asumisen lietteisiin liittyviä määräyksiä. Asumisessa syntyvien lie​tteiden jätehuoltomääräykset: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Lietteet_jatehuoltomaaraykset.pdf.