Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia jos:

– kiinteistö on ns. kuivan maan kiinteistö eli se ei sijaitse alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä, eikä luokitellulla pohjavesialueella.

– kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen.

– kiinteistö liitetään jätevesiverkostoon.

– kiinteistöllä on nykyiset vaatimukset täyttävä ja viranomaisen hyväksymä jätevesijärjestelmä.

– kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen ja kiinteistönhaltija on syntynyt ennen 9.3.1943.

– kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä.

 Jätevesijärjestelmä tulee uusia jos:

– kiinteistösi on rakennettu ennen vuotta 2004 ja se sijaitsee ranta-alueella eli enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä, tai luokitellulla pohjavesialueella. Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan.

https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Ympäristöhallinnon karttapalvelu siirtymäajan piirissä olevista alueista. Huomioi, että tiedot ovat viitteellisiä.

Jätevesijärjestelmän uusimisen velvoite perustuu ympäristönsuojelulakiin (527/2014).

Muilla kuin herkillä alueilla jätevesijärjestelmä tulee korjata tai uusia, jos kiinteistöllä

– rakennetaan vesikäymälä.

– vesi- ja viemärilaitteistoja korjataan tai muutetaan.

– tehdään rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen tarvitaan aina lupa

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista (ympäristönsuojelulaki 527/2014, 156d §) voi hakea ympäristönsuojelusta 31.10.2019 alkaen.

 

Miten haen lupaa?

Lupa haetaan rakennusvalvonnasta.

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt tehdään Lupapiste.fi -palvelussa.

Hae toimenpidelupaa, jos kiinteistöllä tehtävät rakennus- ja muutostyöt koskevat ainoastaan jätevesijärjestelmää, kuten uuden järjestelmän rakentamista tai vanhan järjestelmän muutoksia.

Jos kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä, sisältyvät myös jätevesijärjestelmää koskevat uudistamis- tai muutostyöt samaan lupaharkintaan.

Liiteasiakirjat lupaa varten

1. Kunnan lomake "Liite rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelystä". Täyttöohje kunnan lomakkeeseen löytyy ko. lomakkeen lopusta.

2. Jätevesijärjestelmän suunnitelma, jonka tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Suunnitelman tulee täyttää jätevesisäädösten:

Ympäristönsuojelulain (527/2014),
Jätevesiasetuksen (157/2017) ja
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset

Suunnitelman tulee perustua riittäviin maasto-, pohjavesi- ja maaperäselvityksiin.

3. Asemapiirros, josta on käytävä ilmi jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien imeytys/ purkupaikat. Etäisyydet talousvesikaivoihin, vesistöihin ja rajalle tai tielle voi esittää piirroksessa tai kirjallisessa suunnitelmassa. Järjestelmän sijoituksessa on huomioitava, että jätevesijärjestelmä on huollettavissa ja tarvittaessa tyhjennettävissä loka-autolla.

4. Virallinen kaavaote. Tilattavissa paikkatietopalvelusta sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoa jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla, järjestelmien käytöstä ja huollosta sekä alan yrityksistä löytyy tietoa mm. osoitteista http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ ja http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi.

Jätevesiselvityksen tekemisestä löytyy lisää tietoa ja mallilomakkeita esimerkiksi ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi. Selvitys, huoltokirja sekä käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

Yleisneuvontaa hajajätevesiasioissa antaa myös Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke, lisätietoa ja yhteystiedot.

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa. Sovellus ei korvaa suunnittelijan tekemää jätevesisuunnitelmaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksista Kirkkonummella 1.4.2017 alkaen. Lisätietoja HSY:n asiakaspalvelusta: https://www.hsy.fi.

HSY:n jätehuoltomääräykset sisältävät tarkempia määräyksiä asumisessa syntyvien lietteiden käsittelystä. Määräykset löytyvät HSY:n nettisivuilta.

Ympäristöhallinnon ohjeet kiinteistön omistajille löytyvät: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_omistajalle

Jätevesisäätely uudistui 3.4.2017. Katso Kuntaliiton hajajätevesisivu.