Ilmastotyö

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä kunnissa tehdään päätöksiä esimerkiksi maankäytöstä ja julkisista hankinnoista, joilla on merkittäviä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Kirkkonummen ilmastotyötä ohjaa HINKU-päästövähennystavoite, jonka saavuttamista edistää Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP. SECAP:ssa määritellään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Alle on koottu keskeisimpiä ilmastotavoitteita sekä niitä edistäviä toimenpiteitä:

  • Lisäämme vähäpäästöisen energian, kuten aurinkosähkön, tuotantoa kunnan kiinteistöissä ja korvaamme sillä fossiilienergian käyttöä
  • Parannamme kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta kunta-alan energiatehokkuussopimuksen puitteissa
  • Edistämme kaaavoituksella kestävää yhdyskuntarakennetta esimerkiksi täydentämällä keskustoja ja asemaseutuja ja sijoittamalla uudet asuinalueet hyvän joukkoliikenteen ja palvelutason alueille
  • Edistämme vähäpäästöistä liikkumista esimerkiksi hankkimalla kunnan käyttöön vähäpäästöisiä ajoneuvoja sekä parantamalla kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia 
  • Ehkäisemme jätteen syntyä, minimoimme ruokahävikkiä ja nostamme kierrätysastetta sekä edistämme kiertotaloutta esimerkiksi suurissa rakennushankkeissa

Kirkkonummen ilmastotyön etenemistä seurataan vuosittain SECAP-seurantaraporteissa:

Esimerkkejä Kirkkonummen energiatehokkuustyöstä energialoikka.fi -sivustolla:

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

SECAP-toimintasuunnitelmassa arvioidaan Kirkkonummen aluetta uhkaavat ilmastoriskit ja määritellään ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja. Sopeutumistoimilla varaudutaan ilmaston lämpenemisen haitallisiin vaikutuksiin, kuten äärimmäiseen kuumuuteen, rankkasateisiin, tulviin, kuivuuteen ja myrskyihin. Näillä ilmastoriskeillä on vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, kuten lapsiin, vanhuksiin ja pitkäaikaissairaisiin sekä kunnan toimintoihin ja infrastruktuuriin, kuten sairaanhoitoon, hoitolaitoksiin, tieverkostoon, sähkönjakeluun ja vesihuoltoon. Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimilla pyritään turvaamaan kirkkonummelaisten terveys, elinkeino, infrastruktuuri ja luonnon monimuotoisuus.

 

Hanketyö tukee kustannustehokasta ilmastotyötä

Kirkkonummen ja Vihdin kunnilla on käynnissä yhteinen ilmastohanke (2021-2022), jossa rakennetaan kustannustehokkaan ilmastotyön mallia.  Hankkeeseen on saatu rahoitusta ympäristöministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastoratkaisuja, jotka tukevat samanaikaisesti kunnan taloutta ja päästövähennystavoitteita. Hankerahoituksella kuntiin palkattiin yhteinen ilmastokoordinaattori, joka toimii kuntien ilmastotyön koordinoinnin, vauhdittamisen ja sitouttamisen tukena. Ilmastokoordinaattori jatkaa aiemmassa ilmastohankkeessa (2019-2020) alullepantua aktiivista ja osallistavaa ilmastotyötä.

Ilmastokoordinaattorin tuella toteutetaan kunnan HINKU-sitoumukseen liittyviä ilmastotavoitteita ja edistetään ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteiden toimeenpanoa. Ilmastotyön ohjelmallinen käynnistäminen tukee kunnan strategiaa, jonka mukaisesti kunta kantaa vastuunsa ympäristöstä.