Ympärivuorokautinen hoito/hoiva Kirkkonummella

Kirkkonummen kunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan asiakkaan kotona asumista. Kotona asumista tuetaan avohoidon palveluilla niin kuin kotihoidolla. Mikäli kotona asuminen ei onnistu avohoidon palveluilla, järjestetään asiakkaalle pitkäaikaishoitoa. Kotona asumisen tukeminen on myös kirjattu lakiin (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ns. vanhuspalvelulaki 14§ ja 15§), jonka mukaan kunnan tulee toteuttaa iäkkään hoito ensisijaisesti kotioloissa iäkkään palvelutarpeen/ hoitotyön arvion mukaisesti. Sosiaalihuoltolaki 21§ ja 22§ velvoittaa järjestämään asumis- ja laitospalveluita, jos avopalvelut ovat riittämättömät turvaamaan asiakkaan kotona asumista. Kirkkonummen kunta tarjoaa sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista ympärivuorokautista hoivaa. Ympärivuorokautinen hoito on joko tehostettua palveluasumista tai laitoshoitoa. Hoito tapahtuu kunnan omissa yksiköissä tai ostopalveluna yksityisestä hoivakodeissa.

Ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään asiakkaalle palvelutarpeen arvio/ hoitotyön arvio, joka tapahtuu monialaisesti. Arvioon osallistuu asiakas voimavarojensa mukaan sekä omaiset. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään hyväksi toimintakykyä kuvaavaa mittaria RAI:ta ja muistitestiä MMSE:tä. Mittariarvot ovat kuitenkin vain suuntaa antavia eivätkä yksinään määritä asiakkaan saamaa palvelua. Jokaisen asiakkaan tilanne arvioidaan aina yksilöllisesti. (Vanhuspalvelulaki 13§, 15§, 15a§, 15b§, 16§.) Sosiaalihuoltoa toteuttaessa on myös otettava huomioon asiakkaan toiveet, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 4§). Erillinen työryhmä tekee päätöksen siitä täyttääkö asiakas ympärivuorokautisen hoidon kriteerit. Valituskelpoinen päätös toimitetaan asiakkaalle/omaiselle.

Sijoitukset ympärivuorokautiseen hoivaan tehdään kiireellisyyden mukaan: kiireellisissä tapauksissa viivytyksettä, mutta viimeistään kolme kuukautta asian vireille tulosta (Sosiaalihuoltolaki 45§). Hoivapaikka toiveen voi antaa, mutta sitä ei välttämättä voi toteuttaa. Mikäli asiakas kieltäytyy paikasta kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää paikkaa kolmen kuukauden määräajan puitteissa

Yhteydenotot

Seniorilinja, ikäihmisten palvelunumero 040 1269 900

Hakemusten vastaanotto

SAS asiat /Vanhuspalveluiden koordinaattori
Kirkkonummen kunta PL 20
02401 Kirkkonummi