Ympäristötekniset tutkimukset Veikkolan vanhan kaatopaikan ja Kvarnbyn entisen maankaatopaikan alueella ovat valmistuneet

21.02.2020 12:19

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä tutkimuksia elokuussa 2019 kahdessa kohteessa, Turuntien varressa Veikkolan vanhan kaatopaikan alueella sekä Kvarnbyssä Korsolammentien varressa entisen maankaatopaikan alueella. Veikkolan alueelle tehtiin lisätutkimuksia joulukuussa 2019. Kohteissa todettiin lievästi jätteellistä täyttömaata, mutta riskinarvioiden perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittäviä riskejä. Selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Sitowise Oy.

 

Veikkolassa Turuntien varressa sijaitseva yhdyskuntajätteen kaatopaikka oli toiminnassa 1950- ja 1960-luvuilla. Alue on lisäksi toiminut aiemmin maa-aineksen ottoalueena. Kohde sijaitsee Veikkolan I-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueen muodostumisalueella. Veikkolan pohjavesialueen vedenottamo on toiminnassa ja sijaitsee luoteessa noin 350 m etäisyydellä kohteesta.

Kohteeseen asennettiin tutkimusten yhteydessä pohjavesiputki sekä hyödynnettiin alueella jo olevaa pohjavesiputkea. Maaperätutkimuksissa havaittiin lievästi jätteellistä täyttömaata, ja yhdessä näytepisteessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Pohjavedestä otetuissa näytteissä ei todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

Korsolammentien varressa on vanha maa-aineksenottoalue, jota on käytetty maankaatopaikkana. Täyttömaan seassa on mahdollisesti tuotu myös muuta jätettä. Tutkimusalue sijaitsee Kvarnbyn I-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueen muodostumisalueella. Kvarnbyn pohjavesialueen suljettu vedenottamo sijaitsee kohteesta n. 150 metriä länteen.

Kohteeseen asennettiin tutkimusten yhteydessä kaksi pohjavesiputkea. Maaperätutkimuksessa havaittiin täyttömaan olevan lievästi jätteellistä ja yhdessä tutkimuspisteessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Pohjavedestä otetuissa näytteissä ei todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

Tutkimuskohteiden maaperässä esiintyvistä haitta-aineista ei tehtyjen riskinarvioiden perusteella arvioida aiheutuvan merkittävää kulkeutumis-, terveydellistä tai ekologista riskiä. Tutkimuksissa todetut pitoisuudet eivät alueiden nykyisessä käytössä aiheuta maaperän puhdistustarvetta tai tarvetta muille haitta-aineisiin liittyville jatkotoimenpiteille.

Pirkanmaan ELY-keskus, Päivi Turtia, puh. 029 5036132
paivi.turtia@ely-keskus.fi                                                                   

www.maaperakuntoon.fi