Virtuaaliluokka

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Nissnikun koulun virtuaaliluokka viestinnällisesti suuntautuneille oppilaille

Lisätietoa virtuaaliluokasta Nissnikun koulun sivuilla

Tieto- ja viestintätekniikka on mahdollistanut avoimen oppimisympäristön, jossa koulu ei ole ainoa oppimisympäristö eikä oppiminen ole välttämättä sidoksissa luokkahuoneisiin. Nissnikun koulussa on vuodesta 1994 lähtien toiminut virtuaaliluokkia, joiden opetuksessa sovelletaan tieto- ja viestintätekniikkaa.

7. luokalta alkavalle virtuaaliluokalle otetaan 24 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli hakijoita on vähintään 18. Virtuaaliluokalle otetaan Kirkkonummen kunnassa vakituisesti asuvia oppilaita. Ulkokuntalainen oppilas voidaan ottaa luokalle ainoastaan silloin, jos oppilaspaikkoja jää vapaaksi.

Virtuaaliluokan oppilaat valitaan kolmiosaisen hakemuksen perusteella, joka koostuu seuraavista osioista:

A) Esittelyvideo
Virtuaaliluokan hakemukseen sisältyy ennakkotehtävä, jossa hakijan tulee tehdä itsestään lyhyt esittelyvideo, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan luokan oppilaaksi.

Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 20 %.


B) Oppilaan oma hakemus

Oppilas kirjoittaa pääsykoepäivänä vapaamuotoisen hakemuksen, jossa hän perustelee soveltuvuuttaan virtuaaliluokalle.

Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 30 %.


C) Opiskelutavat ja -taidot

Oppilaat täyttävät pääsykoetilaisuudessa opiskelutapoja ja -taitoja kartoittavan lomakkeen, jonka kukin kohta
arvioidaan pisteillä. Pisteitä saa eniten kohdasta, joka kuvastaa parhaiten oppilaan soveltuvuutta luokalla työskentelyyn.

Osion painoarvo kokonaispistemäärästä 30 %.

D) Luokanopettajan lausunto
Luokanopettaja arvioi oppilasta asteikolla kiitettävä, hyvä, tyydyttävä ja välttävä. Luokanopettajan lausunnossa arvioidaan seuraavia kriteereitä:
1. Opiskelumotivaatio- ja menestys
3. Vastuullisuus
4. Pitkäjänteisyys
5. Ryhmätyötaidot
6. Viestintä- ja ilmaisutaidot
7. Tietotekniset taidot
Osion painoarvo kokonaispistemäärästä on 20 %.

Virtuaaliluokan hakumenettelyn tarkempi kuvaus

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
painotettu opetus / mediaan painotettu opetus