Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja -tuet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut

Kunnan järjestämä varhaiskasvatus on maksullista. Perusopetuslain mukainen esiopetus on lapselle maksutonta, mutta siihen liittyvä varhaiskasvatus on maksullista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen sovittu varhaiskasvatusaika. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voit lukea lisää maksutiedotteesta, jotka sivistyslautakunta on päättänyt. Asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja sivistyslautakunnan päätökseen.

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheiden tulotiedot tulee toimittaa tuloselvityslomakkeen kanssa viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoitosuhde on alkanut. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään korkein sallittu päivähoitomaksu. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa sivistyspalvelukeskuksen asiakasmaksuja valmistelevalle palvelusihteerille.

Voit arvioida kunnallisten varhaiskasvatuksen hoitomaksun suuruutta maksulaskurin avulla.

Yhteishuollossa olevan lapsen asiakasmaksu määräytyy lähivanhemman perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaisesti. Näin myös niissä tapauksissa, joissa lapsi asuu puoliksi molempien vanhempiensa luona. Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa vain etähuoltajan viikoilla, maksu määrätään etähuoltajan perhekoon ja hänen perheensä tulojen mukaan. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Lisätietoja maksujen määrittämisestä antavat:
palvelusihteeri Susanna Whitaker
p. 050 4143 597 

laskentasihteeri Tuula Savinainen
p. 050 4143 596

Lisätietoja laskutuksesta:
palvelusihteeri Tiina Vehmanen
p. 040 1269 301

Lasten kotihoidon tuki ja Kirkkonummi-lisä

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen tai hoitaa lasta kotona kotihoidon tuella tai järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta.

Kotihoidon tukeen on mahdollisuus saada kunnallista lisää, niin sanottua Kirkkonummi-lisää alle 3-vuotiaasta lapsesta. Kotihoidon tuki ei lakkaa lapsen osallistuessa kerhoon tai avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan tai tilapäiseen hoitoon. Lapsi, joka saa kotihoidon tukea lisineen, ei voi olla kunnallisessa päivähoidossa eikä ole oikeutettu yksityisen hoidon tukeen eikä yksityisen hoidon kuntalisään.

Kirkkonummi-lisää ei tarvitse hakea erikseen, vaan Kela tekee päätöksen kuntalisästä kotihoidon tuen hakemuksen perusteella. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatukseen vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan Kelaan kotihoidon tuen päättymisestä. Kotihoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa kotona hoidettavasta lapsesta sillä edellytyksellä, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja hakijana on jompikumpi vanhemmista/huoltajista. Tukea tarvitseva lapsi (lausunto) voi kuitenkin olla päivähoidossa kotihoidossa olevan sisaruksen menettämättä kuntalisää. Lapsi, jonka sisarus on esiopetuksessa (4h), voi saada kuntalisää (Sivistyslautakunta 11.8.2010 § 49). 1.3.2016 alkaen alle 3-vuotiaan lapsen kuntalisän määrä on 150 €/kk.

Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta tai lapsi siirtyy kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon tai kouluun. Sivistyslautakunnan päätöksellä adoptiolapsesta maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää 150 €/kk.

Lisätietoja: 
palvelusihteeri Tiina Vehmanen
p. 040 1269 301

Kotihoidon tuen hakeminen
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Maksusitoumus päivähoitoon

Kotihoidontuki ja kuntouttava varhaiskasvatus

Kotihoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa kotona hoidettavasta lapsesta sillä edellytyksellä, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja hakijana on jompikumpi vanhemmista/huoltajista. Tukea tarvitseva lapsi voi kuitenkin olla päivähoidossa kotihoidossa olevan sisaruksen menettämättä kuntalisää. Tällöin tarvitaan lapsen tuen tarpeesta lausunto (lääkäriltä, terveydenhoitajalta, sosiaalityöntekijältä tai laaja-alaiselta erityislastentarhanopettajalta). Tukea tarvitsevan lapsen lausunnossa tulee määritellä kuntouttavan päivähoidon tuntimäärä. Hakemus kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarpeesta tulee toimittaa erityispäivähoidon koordinaattorille (suomenkielinen varhaiskasvatus) tai päivähoitopäällikölle (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Lisätietoja: 
erityispäivähoidon koordinaattori Marjatta Reiman
puh. 050 5774 991

päivähoitopäällikkö Margot Flinck
puh. 040 0807 631

Hakemus kuntouttavaan varhaiskasvatukseen

Yksityisen varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Lapsen huoltajat voivat halutessaan valita yksityisen varhaiskasvatuksen ja hakea yksityisen hoidon tukea Kelalta. Tukea maksetaan yksityisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon sekä perheen kotiin palkkaamalle kunnan hyväksymälle työsopimussuhteiselle hoitajalle. Kirkkonummilisää maksetaan sivistyslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti ja Kirkkonummen kunta vastaa yksityisen päivähoidon valvonnasta.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä. Lakisääteistä yksityisen hoidon tukea kuntalisineen haetaan Kelalta. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiselle palveluntuottajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Lisätietoa:
Yksityisen hoidon tuki (Kela)
Varhaiskasvatusoikeus 
Yksityisen hoidon tuki Kirkkonummella 1.1.2017 alkaen