Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tuloksia

19.12.2016 11:07

Kategoria: Varhaiskasvatus Lapset

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen asiakaskysely järjestettiin vk 40-42 kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuville perheille. Mukana olivat myös avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ja asukaspuistotoiminta. Kyselyyn tuli kaikkiaan 560 vastausta. Vastaajia oli kaikista varhaiskasvatuk-sen palvelumuotojen käyttäjistä.

Huoltajien palaute on ensiarvoisen tärkeää ja saamamme palaute käsitellään kaikissa varhaiskasva-tusyksiköissä sekä varhaiskasvatuksen hallinnossa. Niiden perusteella kehitämme varhaiskasvatuspal-veluja edelleen.

Suurin osa kyselyyn vastanneista koki varhaiskasvatuspalveluiden toimivan perheelle sopivalla tavalla. Avoimissa vastauksissa annettiin paljon positiivista palautetta varhaiskasvatuksesta ja työntekijöiden tekemästä työstä. Kyselyn lopussa kysyttiin vastaajan asiakastyytyväisyyttä yleisesti varhaiskasvatus-palveihin. Kyselyyn vastanneista 33.4% antoi yleisarvosanaksi 5 ja 49.2% antoi yleisarvosanaksi 4 (as-teikolla 1-5). Käyttämänsä varhaiskasvatuspalvelun yleisarvosanaksi vastaajista 46.6% antoi yleisarvo-sanan 5 ja 42.3% antoi arvosanan 4.

Kyselyssä kysyttiin uudemmista varhaiskasvatuspalvelujen muodoista, kuten asukaspuistotoiminnasta ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta. Näiden palveluiden vastaajat olivat 100% vähintään tyytyväisiä käyttämäänsä palveluun.

Uutena palvelumuotona suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on noin puolentoista vuoden ajan toiminut palveluohjaus ja varhaiskasvatuksen palveluohjaajat. Palveluohjausta saaneista vastaajista 95 % koki olevansa vähintään tyytyväinen saamaansa palveluun.

Palveluiden kehittämisessä tulemme yhä enemmän kutsumaan huoltajia mukaan yhteissuunnitteluun. Siirrymme ennakoivaan palautteenantoon, jotta palvelutarjonta tulisi paremmin kohtaamaan palvelun-saajan tarpeita.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!