Vaasan hallinto-oikeus: Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

01.08.2018 06:34

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta 


Valituksenalainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.5.2018 antanut päätöksen nro 70/2018/2 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös sisältää vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisen valmistelulupaa koskevan ratkaisun.


Hakijat:
Reijo Höylä ja Esko Karikoski


Asia:
Vesialueen täytön pysyttäminen ja valmistelulupa, Kirkkonummi


Valittaja


Markku Poutanen on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun päätöstä koskevan valituksen.


Valitusasiakirjan nähtävänäpito


Hallinto-oikeuden on vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan annettava tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille.


Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 1.8. – 15.8.2018 Kirkkonummen kunnan palvelupisteessä (Ervastintie 2, Kirkkonummi) sekä Vaasan hallinto-oikeudessa.


Pyynnöstä hallinto-oikeus voi toimittaa asianosaisille jäljennöksen valitusasiakirjoista. Pyynnössä on mainittava asian diaarinumero sekä pyynnön esittäjän yhteystiedot.


Mahdollisuus vastineen antamiseen


Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 31.8.2018 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen vaasa.hao@oikeus.fi (word-, rtf-, excel-, open office- tai hakukelpoinen pdf -tiedostomuodossa) tai kirjallisena postitse (PL 204, 65101 Vaasa). Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa.


Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinumero 00726/18/5201.


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.


Paula Strang

lainkäyttösihteeri

029 56 42624