Vaasan hallinto-oikeus: Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 22.10.2020 nro 370/2020 , Hallintopakko Vitträskin rantasortuman poistamiseksi ja vesialueen ennallistamiseksi, Kirkkonummi

06.10.2021 13:10

Kategoria: Kuulutukset

Julkinen kuulutus


Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä


Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.


Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 6.10.2021


Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valituksen tiedoksisaantipäivä on 13.10.2021.


Asia
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 22.10.2020 nro 370/2020 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa. Päätös koskee vaatimusta rantasortuman poistamiseksi ja vesialueen ennallistamiseksi (Kirkkonummi).


Valitusasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 6.10. – 3.11.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Kirkkonummen kunnassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.


Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 3.11.2021. Hallintopakon hakijalle ja viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 20290/2020.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.


Vaasan hallinto-oikeus

Kuulemiskanslia, 029 56 42623

Kuulutus 6.10.2021