Uudenmaan ELY-keskuksen nopeusnäyttöjen tulokset Kirkkonummella 2018

05.02.2019 15:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Uudenmaan ELY-keskus kerää vuosittain tietoa ajonopeuksista alueensa maantieverkolla siirrettävillä nopeusnäytöillä, jotka kiertävät ennalta määrätyn siirto-ohjelman mukaisesti huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana. Kirkkonummen kunnan alueella maantieverkon mitattuja kohteita vuonna 2018 oli 29. Lisäksi Masalantiellä on yksi kiinteä nopeusnäyttö, joka on toiminnassa ympärivuotisesti. Tavallisesti näytöt ovat yhdessä kohteessa kaksi viikkoa, jonka jälkeen ne siirretään seuraavaan kohteeseen. Näin saadaan katettua yhden mittauskauden aikana lukuisia erityyppisiä kohteita.

Näyttöjen sijainteja haarukoidaan kansalaisten palautteiden avulla

Näyttöjen ensisijainen tarkoitus on kiinnittää autoilijoiden huomion käyttämäänsä ajonopeuteen ja hillitä erityisesti kaikkein korkeimpia ylinopeuksia. Samalla näyttöjen avulla saadaan kerättyä tietoa toteutuneista nopeustasoista liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelun tueksi. Hyviä sijainteja näytöille haarukoidaan muun muassa kansalaisilta tulleiden palautteiden avulla.

Noin kolmasosa näytöistä sijaitsi koulujen tai päiväkotien lähistöllä. Loput näytöistä sijaitsivat taajama-alueiden sisääntuloväylillä ja kyläkeskusten yhteydessä. Mitatut kohteet olivat liikennemäärältään hyvin erityyppisiä vaihdellen muutaman sadan ajoneuvon vuorokausiliikenteen kyläkohteista aina useamman tuhannen ajoneuvon vuorokausiliikenteeseen, esimerkiksi Turuntiellä ja Upinniementiellä.

Näyttöjen tehtävänä myös muistuttaa nopeusrajoituksen muuttumisesta ja tilannenopeudesta

Keskeisimpiä nopeusnäyttöjen avulla seurattavia tunnuslukuja ovat ajoneuvojen keskinopeus, nopeusrajoituksen ylittäneiden ajoneuvojen osuus sekä kaikkein ongelmallisimpien, selkeästi eli vähintään 10 km/h rajoituksen ylittäneiden ajoneuvojen osuus. Kirkkonummella mitattujen tunnuslukujen keskiarvot vastasivat melko tarkasti koko Uudenmaan keskiarvoja ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen osuuden osalta. Yksittäisistä kohteista eniten ylinopeuksia mitattiin Porkkalantiellä sekä loppukeväästä että alkukesästä useammallakin suoralla 40 km/h nopeusrajoitusalueella. Osittaisena selittävä tekijänä näissä kohdissa voidaan pitää näytön sijaintia lähellä nopeusrajoituksen muuttumiskohtaa 60:sta 40 km/h:een, jolloin nopeustasot eivät olleet ehtineet näytön kohdalla vielä laskea nopeusrajoituksen tasolle. Näyttöjen tehtävä oli myös muistuttaa nopeusrajoituksen muuttumisesta ja herättää autoilijoita huomioimaan oma tilannenopeutensa.

Vastaavan tyyppisiä nopeusrajoitusmuutoksen jälkeisiä korkeita ylinopeuksien osuuksia mitattiin myös kesällä Sepänkyläntiellä Masalan taajamaa lännestä lähestyttäessä ja syksyllä Turuntiellä Veikkolan taajamaan lännestä saavuttaessa. Muista kohteista yli kaksi kolmasosaa autoilijoista ajoi ylinopeutta myös toukokuussa Kabanovintiellä ja Hirsalantiellä sekä syksyllä Lapinkyläntiellä ja Volsintiellä. Pääosin keskinopeudet säilyivät kuitenkin maltillisina. Yksittäisiä korkeita nopeuksia mitattiin useissa kohteissa, mutta enimmäkseen ne sijoittuivat hiljaiseen aikaan yö- ja viikonloppuliikenteeseen.

Kirkkonummella omat mittaustulosten kohdekortit

Kaikista mitatuista kohteista on toteutettu Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmän käyttöön yksilölliset kohdekortit, joista selviää kohteen tiedot, mittausajankohta, keskeisimmät nopeuteen liittyvät tunnusluvut ja arvio tieosuuden liikennemäärästä. Tuloksia hyödynnetään tarpeen mukaan suunnittelun lähtötietoina tai muissa yhteyksissä nopeustietoja tarvittaessa. Näytöt kiertävät maastossa jälleen huhtikuusta 2019 eteenpäin. Ohjelmaa päivitetään vuosittain esille tulleiden sijaintiehdotusten pohjalta. Tärkeäksi koetut kohteet säilytetään kuitenkin ohjelmassa vuodesta toiseen, jolloin nopeustasojen kehittymistä voidaan seurata myös pidemmällä aikajänteellä.

Yhteistyössä ELY ja Kirkkonummen kunnan liikenneturvallisuustyöryhmä

Kohdekortit (31 sivua pdf)

nopeusnäyttö