Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 28.6.2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Kirkkonummella Upinniemen varuskunnassa

01.07.2019 15:53

Kategoria: Kuulutukset

Dnro UUDELY/6791/2019

KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 28. päivänä kesäkuuta
2019 päätöksen ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesta ilmoituksesta pilaantuneen
maaperän puhdistamiseksi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle annettu pää- tös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Kirkkonummella Upinniemen varuskun- nassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös on nähtävillä virka-aikana Kirkkonummen kunnan kir- jaamossa, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi ja internet-sivulla
www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Viimeinen valituk- sen jättöpäivä on 29. päivänä heinäkuuta 2019. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja
niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisil- la, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2019

UUDENMAAN ELY-KESKUS