Työpajoista ideoita CO2-päästöjen vähentämiseksi kunnassamme

13.03.2019 11:57

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Ilmastotyö ja Hinku Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummen kunta järjesti 7.3. kasvihuonepäästöjen vähentämistä käsittelevät Kohti hiilineutraalia kuntaa -työpajatilaisuudet kunnan asukkaille sekä suuremmille teollisuusyrityksille. Asukastyöpajassa ideoitiin käytännön toimia päästöjen vähentämiseksi. Yritystyöpajassa keskusteltiin yritysten päästövähennystoimenpiteistä ja siitä, miten kunta ja yritykset voivat kehittää yhteistyötään ilmastoasioihin liittyen.

Yritykset ja kestävä kehitys

Yritystyöpajaan osallistui Prysmian Group, Avena Kantvik, Nordic Aluminium, Fortum ja Carbon Exit. Keskustelun edetessä oli selvää, että yritykset ovat valveutuneita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvissä toimenpiteissään. Investointien energiatehokkuus, prosessien päästövähennysratkaisut ja energiakehityksen seuranta ovat vain osa kaikista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Tarkemmin näihin voi perehtyä yritysten omilla nettisivuilla.

Kunnalle oli myös odotuksia kestävään kehitykseen liittyen, monet näistä liittyivät liikennejärjestelyjen kehittämiseen. Jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen, joukkoliikenteen kehittäminen ja yritysten työntekijöiden yhteiskuljetukset olivat ehdotettuja päästövähennykseen tähtääviä toimenpiteitä. Myös kuntalaisten valistus neuvonnan ja luentosarjojen tavoin olivat toivottuja lähestymistapoja. Ideoinnissa mentiin jopa siihen asti, että rakennuslupamaksuissa huomioitaisiin energiatehokkuus.

""

Miten toimia kuntalaisena?

Asukastyöpajan pienryhmien keskusteluteemoina olivat liikenne, rakennukset sekä kunnan ja asukkaiden vuorovaikutuksen ja viestinnän edistäminen. Jokainen teema herätti vilkasta keskustelua, ja tilaisuuden aikana saatiin kerättyä runsaasti ideoita CO2-päästöjen vähentämiseksi ja vuorovaikutuskanavien kehittämiseksi kunnan ja kuntalaisten välille.

Liikenne-teemassa puhuttivat erityisesti joukkoliikenteeseen, kevyeen liikenteeseen sekä sähköautoihin ja biopolttoaineisiin liittyvät ideat ja toimenpiteet. Näitä olivat muun muassa joukkoliikenteen tiedottamisen tehostaminen, reittikarttojen kehittäminen sekä sähkö- ja biokaasuautojen lataus- ja tankkauspisteiden lisääminen.

Rakennusten energiankäyttöön liittyvistä asioista esille nousivat aurinkosähkö, lämpöpumput, uusiutuvan energian tuotanto ja rakennusten energiatehokkuus. Asukastyöpajassa ideoitiin esimerkiksi aurinkopaneelien yhteishankinnan helpottamista, maalämmön hyödyntämisen vauhdittamista, puurakentamisen edistämistä ja energiaremonttien tukemista.

Kunnan ja kuntalaisten ilmastoasioihin liittyvän vuorovaikutuksen kehittämisessä tuotiin esille muun muassa tarve kunnan monipuoliseen tiedottamiseen niin digitaalisissa kuin painetuissakin kanavissa, keskustelufoorumien ja -tilaisuuksien aktiivinen järjestäminen sekä koulujen mukaan ottaminen ilmastoasioiden käsittelyyn. 

Kirkkonummi osana HINKU-verkostoa

Kirkkonummen kunta on mukana Hiilineutraalit kunnat -verkostossa (HINKU). Kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kirkkonummi haluaa edistää toiminnassaan ekologisia ja kestäviä ratkaisuja, ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen on siinä tärkeässä asemassa. 

Kunta haluaa osallistaa kaikki kuntalaiset mukaan yhteiseen päämäärään tehdäksemme Kirkkonummesta entistä kestävämmän ja samalla myös viihtyisämmän asuinkunnan.

HINKU-logo

 

Hinku asukastyöpaja