Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Mitä jos lapseni ei opi?

Jokainen ihminen oppii eri tavalla. Tästä syystä opetusmenetelmien ja työtapojen tulisikin koulussa olla monipuolisia ja oppilaslähtöisiä. Opetusmenetelmiä valittaessa tulisi ottaa huomioon oppilaan ikä ja kehitystaso, mutta tarvittaessa myös tuen tarve.
Kullekin lapselle annettavan tuen asiantuntija koulussa on luokanopettaja. Hän arvioi oppilaita säännöllisesti, pohtii tarvittavia tukimuotoja ja tarvittaessa tuo huolensa oppilaan oppimisesta myös oppimisen pedagogisesta tuesta vastaavan ryhmän tai erityisopettajan tietoon.

Kolmiportainen tuki

Tuen portaat ovat seuraaavat:

Yleinen tuki
Tähän tuen muotoon ovat oikeutettuja kaikki oppilaat. Yleistä tukea annetaan oppilaan jäädessä hetkellisesti jälkeen tavoitteista esim. sairastumisen takia. Yleisen tuen muotoja voivat olla mm. tukiopetus, opetuksen eriyttäminen tai pedagoginen keskustelu.

Tehostettu tuki
Kun lyhytaikainen tuki ei enää riitä, oppilas voi siirtyä ns. tehostetun tuen piiriin. Tällöin oppilaalle laaditaan ns. oppimissuunnitelma, jossa määritellään mm. opetuksen tueksi suunnitellut tukimuodot. Tällöin käyttöön voidaan ottaa vaikkapa avustajapalvelut tai laaja-alainen erityisopetus.


Erityinen tuki
Kaikkein vahvin tuen muodoista on erityinen tuki. Erityisen tuen järjestäminen on tarpeen jos edelliset tukimuodot eivät riitä. Erityisen tuen muodot ja tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Tällöin kyseeseen voi tulla esim. oppiaineksen yksilöllistäminen tai pienryhmäopetus.

Tukiopetus
Lapsen jäädessä hetkellisesti opinnoissaan jälkeen, hänelle tarjotaan yleisimmin tukiopetusta.Tukiopetus on tarkoitettu nimenomaan yleisistä tavoitteista jälkeen jääneelle oppilaalle, ei esim. numeron korotusta varten. Tukiopetusta voidaan antaa kaikkien kolmiportaisen tuen vaiheiden aikana.

Laaja-alainen erityisopetus
Laaja-alainen erityisopetus on erityisopettajan muun opetuksen ohessa antamaa erityisopetusta yhdelle tai useammalle oppilaalle. Lapsen saadessa laaja-alaista erityisopetusta, huoltajaan ollaan yhteydessä. Huoltaja ei kuitenkaan voi kieltää erityisopetuksen antamista lapselleen, jos se lapsen hyvän oppimisen kannalta on tarpeellista.

Erityisopetus ei tarkoita sitä, että lapsella on suuria vaikeuksia, vaan laaja-alaisen erityisopettajan antama opetus pyrkii myös ennaltaehkäisemään turhia vaikeuksia.