Toimielimet

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kunnanhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

Lautakuntien määrä, nimet ja toiminnan laajuus vaihtelevat eri kunnissa. Lautakuntien lisäksi kunnassa voi olla jaostoja ja johtokuntia. Lautakunta hoitaa tietyn hallinnonalan tehtäviä, kun taas johtokunta on asetettu liikelaitoksen tai rajatun tehtävän hoitamista varten. Johtokunnan jäsenen ei tarvitse olla kunnan jäsen, mutta lautakuntien jäsenten on oltava kuntalaisia.

Lautakunnat ovat aiemmin vastanneet palveluiden tuottamisesta, tulevaisuudessa niistä on tulossa palveluiden tilaajia, eli lautakunnan ei itse tarvitse tuottaa palveluita.

Kirkkonummella toimii hallituksen ja valtuuston lisäksi yksitoista lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, yhdyskuntatekniikan lautakunta, palvelutuotannon lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnat, nuorisolautakunta ja liikuntalautakunta.

Lautakuntien ja muiden toimielinten toiminnasta määrätään niiden johtosäännöissä.

Jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöt käyttävät tehtävää hoitaessaan kunnan virallista sähköpostiosoitetta. Se on muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. Luottamushenkilöiden yhteystiedot julkaistaan kunnan verkkosivulla, mikäli luottamushenkilö on antanut siihen suostumuksensa.   

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksia koskevaa rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöt ilmoittavat sidonnaisuutensa sähköisellä perustieto- ja sidonnaisuuslomakkeella.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on lisätietoa Kuntaliiton verkkosivulla.