Talkooavustukset

Talkooavustusta voivat hakea kuntatekniikan lautakunnalta kunnassa toimivat asukasyhdistykset, kalastuskunnat, nuorisoseurat ym.

Avustus on tarkoitettu puistojen, istutusten, viheralueiden ja leikkipaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon, järvien kunnostamiseen sekä nuorisoseurantalojen peruskorjaukseen.

Talkooavustusten hakuaika on alkuvuodesta.

Hakemuslomake

Talkooraha avustuksen myöntämisehdot

Yleisehdot:

 1. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kunnan ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksen saajan oman osuuden suhteeseen toiminnan kustannuksista.
 2. Avustuksia myönnetään vain, milloin toiminta ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kunta voi ne hyväksyä.
 3. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kirkkonummen kunnan asukkaisiin.
 4. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen. Avustuksia ei myöskään myönnetä palkkojen maksamiseen. Osa avustuksesta voidaan käyttää talkooväen kestitykseen, kuitenkin enintään 67 €.
 5. Milloin avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kunnassa paikallisia alajärjestöjä, kunnan avustus myönnetään suoraan alajärjestöille. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kirkkonummelaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kunnan avustus tältä osin myöntää keskusjärjestölle.
 6. Avustuksia jaettaessa pannaan pääpaino avustustarvetta harkittaessa suunnitelmalliseen toimintaan, taloudenhoitoon ja varojen käytön tehokkuuteen.
 7. Avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tahi jos avustuksen saaja on antanut kunnan viranomaisille virheellisiä tietoja taikka muutoin tahallisesti johtanut heitä harhaan avustusta koskevissa asioissa.
 8. Avustuksen hakijoiden tulee antaa kunnan viranomaisille niiden tarpeellisiksi katsomia tietoja avustusanomusten käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia kunnan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.

Avustuskohtaiset ehdot:

 1. Ympäristönparannus- ja järvien kunnostuskohteet tulee sijaita ensisijaisesti kunnan omistamilla tai muilla yhteisillä alueilla, joiden kunnostamisesta voidaan katsoa olevan hyötyä sekä merkitystä asukkaiden viihtyvyydelle ja kuntakuvan kohentumiselle. Avustettavia kohteita ovat myös Kirkkonummen kunnassa sijaitsevien nuorisoseuratalojen peruskorjausta.
 2. Avustus ei ole tarkoitettu kiinteistöjen omien tonttien ja pihamaiden kunnostamiseen ja puhtaanapitoon eikä kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.
 3. Kunta ei vastaa työlupien hankkimisesta. Vastuu talkootoiminnan kaikista järjestelyistä ja mahdollisista vahingoista on avustuksen saajalla.
 4. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille seuraavasti: sopimuksen mukaan 50 % avustuksen määrästä avustuksen myöntämisen jälkeen, 50 % avustuksen määrästä kun talkootyö on tehty ja taloudellinen loppuselvitys on toimitettu Kirkkonummen kunnalle. Avustuksen saaja on viimeistään saman vuoden 30.11. mennessä esitettävä avustuksen taloudellinen loppuselvitys.