Talkooavustukset

Kirkkonummen kunta on varannut kunnassa toimivien asukasyhdistysten, kalastuskuntien, nuorisoseurojen yms. käyttöön talkoomäärärahoja, joista osa (A) on tarkoitettu ympäristön parantamiseen, osa (B) vesien suojeluun ja osa (C) nuorisoseuratalojen peruskorjaukseen.

Talkoomäärärahat julistetaan haettaviksi 15.3.2021 klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

TALKOOTOIMINTA AVUSTUSHAKEMUS 2021

Talkooraha-avustuksen myöntämisehdot

Yleiset ehdot

 1. Avustusta voivat hakea Kirkkonummelaiset yhdistykset, yhteisöt ja asukasryhmät. Talkooavustusten hakuaika on alkuvuodesta.

 2. Avustustarvetta har­kit­taessa kunta kiinnittää huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kunnan ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksen saajan oman osuuden suhteeseen toiminnan kustannuksista, suunnitelmalliseen toimintaan, taloudenhoitoon ja va­rojen käytön tehokkuuteen.

 3. Hakemuksesta tulee ilmetä toiminnan periaatteet ja rahoitussuunnitelma. Niiden pitää olla sellaiset, että kunta voi ne hyväksyä.

 4. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kirkkonummen kunnan asukkaisiin.

 5. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen. Avustuksia ei myöskään myönnetä palkkojen maksamiseen, mutta osan avustuksesta voi käyttää vaativien ammattitöiden osalta ostopalveluun. Osa avustuksesta voidaan käyttää talkooväen kestitykseen, kuitenkin enintään 80 €.       
            
 6. Milloin avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kunnassa paikallisia alajärjestöjä, kunnan avustus myönnetään suoraan alajärjestöille. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpi­tää yksinään kirkkonummelaisten hyväksi sellaista toiminta­muotoa, jonka tukemisen kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kunnan avustus tältä osin myöntää keskusjärjestölle.

 7. Avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoituk­seen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mah­dollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kunnan viranomaisille virheellisiä tietoja taikka muutoin tahallisesti johtanut heitä harhaan avustusta koske­vissa asioissa. 

 8. Avustuksen hakijan tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeellisiksi katsomia tietoja avustusanomusten käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia kunnan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka kunnan viranomainen katsoo välttämättömiksi.

Avustuskohtaiset ehdot

 1. Ympäristönparannus- ja järvien kunnostuskohteet tulee sijaita ensisijaisesti Kirkkonummen kunnan omistamilla tai muilla yhteisillä alueilla, joiden kunnostamisesta voidaan katsoa olevan hyötyä sekä merkitystä asukkaiden viihtyvyydelle ja kuntakuvan kohentumiselle. Avustettavia kohteita ovat myös Kirkkonummen kunnassa sijaitsevien nuorisoseuraintalojen peruskorjaus.

 2. Talkooavustusta ei myönnetä kiinteistöjen omien tonttien ja pihamaiden kunnostamiseen ja puhtaanapitoon eikä kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

 3. Kunta ei vastaa työlupien hankkimisesta. Vastuu talkootoiminnan kaikista järjestelyistä, luvista, vakuutuksista ja mahdollisista vahingoista on avustuksen saajalla. Talkoolaisilla pitää olla tarvittavat pätevyydet ja asianmukaiset varusteet, kun työskennellään esim. katu- tai tiealueella, tehdään tulitöitä tai kasvinsuojelutöitä.

 4. Avustuksen maksatus:
  • avustus maksetaan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille, kun talkootyö on tehty ja taloudellinen loppuselvitys ja kopiot kuiteista on toimitettu Kirkkonummen kunnalle.

  • avustuksen saajalle voidaan myöntää 50 % myönnetyn avustuksen määrästä ennakkomaksuna, mikäli avustuksen saaja ilmoittaa asiasta kirjallisesti Kirkkonummen kunnalle.

  • pyyntö ennakkomaksun maksatuksesta ja taloudellinen loppuselvitys toimitetaan kunnan kirjaamoon osoitteella kirjaamo@kirkkonummi.fi tai Kirkkonummen kunta,  Kirjaamo/Talkooavustukset, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

  • avustuksen saajan on viimeistään saman vuoden 30.11. mennessä esitettävä avustuksen taloudellinen loppuselvitys. Mikäli avustuksen saaja ei toimita määräaikaan mennessä loppuselvitystä, avustus raukeaa.