Suunnittelutarveratkaisu/ poikkeuslupa

Kun rakennetaan haja-asutusalueelle eli asemakaava-alueen ulkopuolelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista.  Suunnittelutarveratkaisua ei kuitenkaan tarvita asemakaava-alueilla eikä saaristo- ja rannikkoalueiden osaleiskaavan alueella. Suunnittelutarveratkaisua ei myöskään tarvita talousrakennuksille tai rakennusten vähäisille laajennus- tai muutostöille.

Poikkeamispäätös tarvitaan silloin, kun halutaan rakentaa kaavojen, rakennusjärjestyksen tai maankäyttö- ja rakennuslain säännösten vastaisesti sekä rakennuskieltoalueella tai ranta-alueella rakentamiseen. Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan alueella tarvitaan aina poikkeamispäätös sivulomarakennuksen rakentamiseen.

Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakentamisen määrää asemakaava-alueen ulkopuolella.

Lisätietoja kaavoituksesta:
Voimassaolevat kaavat ja rakennuskiellot

Lisätietoja rakentamisen määräyksistä:
Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestys

Luvan hakeminen


Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Rakennusvalvonta suosittelee, että suunnittelutarve/poikkeamislupa-asiassa ollaan ennakkoon yhteydessä rakennusvalvontaan. Lupapiste-palveluun voi jättää neuvontapyynnön, jonka voi myöhemmin muuttaa helposti lupahakemukseksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee poikkeamispäätökset ja lupa-arkkitehti suunnittelutarveratkaisut. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen käsittelyaika on arviolta noin 6-8 kk. Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä.

Rakennuslupa voidaan käsitellä sitten, kun suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös on myönnetty ja tullut lainvoimaiseksi.

Hakemusasiakirjat

Asemapiirustus

Asemapiirroksen pitää olla pätevän suunnittelijan laatima. Se laaditaan ajantasaiselle pohjakartalle, pienehköt tontit mittakaavana 1:200, muualla 1:500. 

Suunnitteluun lähtötiedoiksi tarvittava kartta-ja kaava-aineisto on tilattavissa täältä. Hakijan ei tarvitse näitä asiakirjoja liittää hakemukseen.

Piirustuksessa esitetään:

  • rakennuspaikan kaikki rakennukset ja rakennelmat, sekä niiden käyttötarkoitus (myös purettavat rakennukset)                                                                                                                                                                         
  • uuden rakennuksen sijainti, käyttötarkoitus, kerrosala ja kerrosluku                                                                     
  • rantavyöhykkeellä sijaitsevien rakennusten etäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta                                                            
  • rakennuspaikan liittymä tiehen, vesihuoltoverkostoon, tai oman kaivon sekä jätevesijärjestelmän ja purkupaikan sijainti                                                                                                                                                             
  • kiinteistön ja siihen rajoittuvien alueiden tunnukset, rakennuspaikan (tilan/tontin) pinta-ala
  • kerrosalalaskelma kaikista rakennuksista (myös purettavista)

Asemapiirroksen nimiölehdessä on oltava suunnittelijan nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus.  

Rakennuspaikan hallinta

Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, tulee hakemukseen liittää joku seuraavista:

  • perukirja, jos omistaja on kuolinpesä / perikunta 
  • ote kaupparekisteristä / yhdistysrekisteristä, jos omistajana on yritys, yhdistys ym.
  • jäljennös kauppakirjasta, jos rakennuspaikka muodostuu määräalasta
  • jäljennös vuokrasopimuksesta, jos rakennuspaikka on vuokrattu

Hakemuksen allekirjoittavat kaikki omistajat/osakkaat. Lupapiste-palvelussa sähköinen osapuolivaltuutus kirjoitusoikeuksilla vastaa yksilöityä valtakirjamallia.

Naapurien kuuleminen

Lupahakemuksesta on kuultava naapureita. Ennen naapureiden kuulemista on syytä ennakkoon varmistaa luvan käsittelijältä suunnitelmien asianmukaisuus.

Naapurit voidaan kuulla Lupapiste-palvelun kautta. Jos kuuleminen ei onnistu sähköisen palvelun kautta, voi kuulemiseen käyttää rakennusvalvonnan lomaketta. Vaihtoehtoisesti kunta kuulee naapurit voimassa olevan taksan mukaisin kustannuksin.

Lupapiste-palvelun ohjeet:

Valokuvat ja muut suunnitelmat

Mikäli rakennuspaikalla on rakennuksia tai hakemuksessa esitetään rakennuksen purkamista, tulee hakemukseen liittää valokuvat ko. rakennuksista. Valokuvista on suositeltavaa tehdä erillinen kuvaliite.

Jos rakennushankkeesta on muita suunnitelmia ja piirustuksia asemapiirroksen lisäksi, on suositeltavaa liittää ne hakemukseen.

Liittymälupa uuden liittymän rakentamiseen maantielle

Lupa liittymiseen haetaan ELY-keskukselta.  Tätä ei tarvita asemakaava-alueilla tai liityttäessä yksityistiehen.

Yksityistiehen liityttäessä ottakaa yhteyttä tiekuntaan tai tienpitäjään.
Lisätiedot: yksityistiet@kirkkonummi.fi