Suunnittelutarveratkaisu/ poikkeuslupa

Suunnittelutarveratkaisupäätös tarvitaan suunnittelutarvealueelle rakennettaessa. Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan koko kunta on suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita asemakaava-alueella eikä se koske pihapiireihin sijoitettavia rakennusjärjestyksen mukaisia talousrakennuksia.

Poikkeaminen on tarpeen, mikäli rakentaminen poikkeaa säännöksistä tai kyseessä on suunnittelutarve ranta-alueella, paitsi jos on kyseessä vähäinen poikkeaminen.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

 • Hakijana rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.
 • Jos hakijana on yritys niin liitteeksi tarvitaan kaupparekisteriote sekä hallintokokouksen pöytäkirja, jossa näkyy päätös hankkeen hakemisesta.

Hakemukset ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta tai lupa-arkkitehti toimivaltansa puitteissa. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen käsittelyaika on arviolta noin 6-8 kk. Hakemusasiakirjojen ja pääpiirustusten täydennyksiin/ korjauksiin ja mahdollisiin uudelleen kuulemisiin käytetty aika ei sisälly arvioituihin käsittelyaikoihin. Asiallisesti koottu ja täytetty lupahakemus nopeuttaa käsittelyä. Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin käsittelyaika pitkittyy.

Rakennuslupa voidaan käsitellä yleensä vasta silloin, kun suunnittelutarveratkaisu tai lupa poikkeamiseen on myönnetty ja oikaisuvaatimusaika on mennyt umpeen. Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös lainvoimaisuusleimoineen on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Päätös on voimassa yhden vuoden julkipanopäivästä. Päätökseen ei myönnetä jatkoa.

Hakemusasiakirjat

Asemapiirustus

 • Esittää rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla, maksimikerrosalan ja kerrosluvun. Pienehköillä tonteilla mittakaavana 1:200, muualla 1:500
 • Lupasuunnitelmien laatimiseen tarvitaan pätevä suunnittelija.
 • Pääsuunnittelijan on lisäksi varmennettava sähköisellä allekirjoituksellaan Lupapisteessä hankkeen piirustukset

Lähtötietoaineisto

 • Tilattavissa kunnasta (tilauslomake) hyvissä ajoin ennakkoon (voimassa 3 kk).
 • Sisältää viralliset kartta- ja kaavaotteet, naapuriluettelon, lainhuutotodistuksen sekä kiinteistörekisteriotteen.
 • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, on hakemukseen liitettävä kauppakirja, vuokrasopimus tai muu vastaava sopimus.

Naapurien kuuleminen (naapuriluettelo lähtötietoaineistossa)

Liittymälupa uuden liittymän rakentamiseen maantielle

 • Ei tarpeen asemakaava-alueilla tai liityttäessä yksityistiehen
 • Lupa haetaan ELY-keskukselta
 • Yksityisteissä ottakaa yhteyttä tiekuntaan tai tienpitäjään (lisätiedot: yksityistiet@kirkkonummi.fi)

Mikäli hakemuksessa esitetään rakennuksen purkamista tulee hakemukseen liittää valokuvat ko. rakennuksesta.