Suunnittelijat

Pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija tarvitaan kaikissa rakennushankkeissa niiden koosta ja luonteesta riippumatta. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista.

Rakennussuunnittelija on rakennussuunnitelmasta vastaava henkilö. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Käytännössä yleistä on, että pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana toimii sama henkilö, koska pääsuunnittelijan on tunnettava rakennussuunnitelma erittäin hyvin voidakseen selviytyä pääsuunnittelijalle säädetyistä tehtävistä.

Pääsuunnittelija on oltava tiedossa ennen lupahakemuksen jättämistä. Laajemmissa hankkeissa voi olla usein myös erityissuunnittelijoita mm. LVI- ja sähkösuunnittelijat, jotka valitaan yleensä myöhemmin hankkeen edistymisen mukaan.

Suunnittelijoiden tiedot annetaan Lupapisteessä hakemusta tehtäessä. Lisäksi heidät kutsutaan hakemukselle osapuoliksi.

Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi

Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta