Suomen vihrein kunta: Kirkkonummi sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin

18.09.2020 11:12

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummi liittyi vuonna 2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. HINKU-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, yritykset ja asiantuntijat. HINKU-verkoston jäsenenä Kirkkonummen kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnan eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä suunnittelee ilmastotyön toimenpiteitä sekä seuraa ilmastotavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Kirkkonummi liittyi keväällä 2018 myös Covenant of Mayors -kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen. Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus on maailman suurin paikallistason aloite ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseksi. Sopimus painottaa kuntien- ja kaupunkien yksilöllistä roolia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, minkä saavuttamiseksi sopimuksen allekirjoittajien on laadittava kestävän kehityksen energia- ja ilmastotavoitteiden toimintasuunnitelma (SECAP).

Kirkkonummen kunta on sitoutunut kunta-alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017-2025. Energiatehokkuussopimus ohjaa kuntaa tehostamaan energiankäyttöään ja vähentämään energiankulutustaan 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Sopimuksen mukaisilla toimenpiteillä tavoitellaan muiden sitoumusten tapaan päästövähennyksiä kunnan kiinteistöissä ja toiminnoissa.

Ilmastokoordinaattori ohjaa suunnitelmallista ilmastotyötä

Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kunnan kaikilla toimialoilla ja yksiköissä. Ilmastotavoitteet on integroitava kiinteäksi osaksi päätöksentekoa ja kunnan toimintaa.

Kunnan ilmastotyötä toteutetaan ilmastokoordinaattorin vauhdittamana. Tehtävässä on työskennellyt lokakuusta 2019 alkaen Outi Manninen. Koordinaattorin tärkeimpiä tehtäviä ovat konkreettisten ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteiden suunnittelu, ilmastotyön koordinointi yhteistyössä kunnan eri toimialojen ja yksiköiden kanssa sekä ilmastoasioiden viestintä, koordinaattorin toimiessa samalla tiedonvälittäjänä kunnan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä. Työlle on myönnetty rahoitus vuoden 2020 loppuun.

Laajoista suuntaviivoista konkreettisiin ilmastotoimiin

Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartassa on kartoitettu kunnan merkittävimmät kasvihuonekaasujen päästölähteet sekä tehokkaimmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. Kunnan merkittävimmät hiilidioksidipäästölähteet ovat asuminen ja liikenne, joiden päästöjä voidaan vähentää mm. siirtymällä fossiilisista uusiutuviin lämmitysmuotoihin, sähköistämällä liikennettä sekä lisäämällä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuksia.

Ilmastotoimenpiteiden tiekarttaa täydentää kaupunkijohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen sisältyvä kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma (SECAP). Toimenpidesuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla kunta pyrkii vähentämään kunnassa syntyviä ilmastopäästöjä. Konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa aurinkosähkön tuotannon lisääminen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen, hiilineutraalien energialähteiden käyttöönotto kunnan kiinteistöissä ja sähköautojen latauspisteiden lisääminen. Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana ja ottaa käyttöön vuoden 2021 alussa.

Kestävän energian ja ilmaston toimenpideohjelmaa tukevat hankkeet Kirkkonummella

Sitran kesätöitä kiertotaloudesta-hanke – betonijätteet kiertoon kunnan sisällä

Kirkkonummi sai keväällä 2020 Sitran rahoituksen Kesätöitä kiertotaloudesta -hankkeelle, jonka tarkoituksena on luoda toimintamalli kunnan purkukohteista saatavan betonimurskeen uudelleen hyödyntämiseksi kunnan omissa rakentamishankkeissa. Purkubetonin kierrättäminen vähentää luonnonkiviaineksen tarvetta sekä materiaalin valmistuksesta, kuljettamisesta ja hävittämisestä syntyviä päästöjä. Kierrätysbetonin käyttö on myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Hankkeeseen palkattu Joonas Söderholm työskentelee elo- ja syyskuun ajan Kirkkonummen kunnan ympäristöyksikössä ja tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden yksiköiden kanssa. Yhteistyön ja tehokkaan viestinnän kautta kiertotalousajattelu pyritään integroimaan pysyväksi osaksi Kirkkonummen kunnan toimintaa.

Kunnan omistamien kiinteistöjen jätehuolto kuntoon

Suomen ympäristöopiston opiskelija Ann-Christine Sved tekee Kirkkonummen ympäristöyksikössä projektityötä, jonka tavoitteena on kunnan kiinteistöjen jätehuollon kehittäminen. Anki kartoittaa kunnan kiinteistöjen jätehuollon nykytilan ja arvioi jätehuollon kehittämistarpeet yhteistyössä eri vastuutahojen kanssa. Toimiva jätehuolto ehkäisee jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia päästöjä ja haittoja, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisee roskaantumista. Hyvin suunniteltu jätehuolto vähentää myös jätehuollon kustannuksia.

Energiainvestoinneista ilmastokirjeeseen  – esimerkkejä kunnan ilmastotyöstä

Kirkkonummen kunnan kiinteistöissä on tehty ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteita tukevia energiauudistuksia. Esimerkkinä uudistuksista on vuonna 2019 toteutettu Hoivakoti Lehmuskartanon aurinkosähkövoimalahanke. Hoivakodin katolle asennettu aurinkosähkövoimala on tuottanut sähköä enimmillään 235 kilowattituntia vuorokaudessa ja viikoittain on saavutettu vähintään 1000 kilowattitunnin kokonaistuotanto.

Kunnalla on tärkeä rooli ilmastoviisaiden ja kestävien ratkaisujen viestijänä. Kirkkonummella on julkaistu keväästä 2020 lähtien ilmastokirjettä, jossa käsitellään ilmastoasioiden ajankohtaisia teemoja. Ilmastokirjeissä on välitetty tietoa mm. asukkaille suunnatuista kansallisista energia-avustuksista sekä energianeuvontapalveluista, jaettu HINKU-vinkkejä ja kannustettu osallistumaan kunnan ilmastotyön suunnitteluun HINKU-kyselyn kautta. Ilmastotyöstä on aktiivisesti tiedotettu myös kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Kunta on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten pyöräily- ja hävikkiviikkoihin. Lisäksi Kirkkonummella on jaettu vuosittain ympäristöpalkinto ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä.

Kirkkonummi on aloittanut alueen yritysten kanssa ilmastoyhteistyötä. Kunnassa onkin järjestetty teemaan liittyen kaksi yrityksille suunnattua työpajaa, joissa on keskusteltu yritysten ilmastotyöhön liittyvistä kysymyksistä ja yhteistyömahdollisuuksista kunnan ja yritysten välillä.

Artikkeli on ensimmäinen osa Kirkkonummen ympäristötyötä käsittelevää juttusarjaamme. Yle julkaisi 3.9.selvityksen suomalaisten kuntien ympäristöasioiden hoitamisesta. Kirkkonummi oli kyseisen selvityksen mukaan Suomen vihrein kunta.

Syyskuun puolivälissä vietettiin kansallista hävikkiviikkoa. Kirkkonummen asukaspuistoissa jaettiin asiakkaille vinkkejä ruokahävikin vähentämiseksi.