Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin muutoksia 1.7.2021

01.07.2021 15:23

Kategoria: Seniorit Palvelut Perusturva

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tulee muutoksia 1.7.2021. Nämä muutokset laajentavat palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistavat maksuja. 

Maksuttomia palveluja ovat Kirkkonummen kunnassa 1.7.2021 alkaen

- lääkärintodistus tai -lausunto, joka tarvitaan asiakkaan hoidon tai kuntoutuksen saamiseksi tai sellaisen lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi, jonka kesto on enintään sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan pituinen 

- koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit ja terveydenhuoltolain 16 §:n nojalla järjestetyt kouluterveydenhuollon palvelut myös 18 vuotta täyttäneille.

- perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokäynnit silloin, kun käynnillä tutkitaan ja hoidetaan ainoastaan mielenterveyteen liittyvää vaivaa. 

- tartuntatautilain mukainen hoito, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni ja valvottaviin tartuntatauteihin kuuluvien HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito ja taudin ehkäisyyn olemassa oleva lääkitystä (HIV-infektio). 

- perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynnit

- ensimmäistä lastaan odottavan perheen suun terveydenhoidon neuvontakäynnit. Jos käyntiin sisältyy muita toimenpiteitä, kuten suun ja hampaiden tutkimus, peritään käynniltä normaalit käynti- ja toimenpidemaksut.

Pitkäaikaisen asumisen maksut 

Asiakasmaksulakiin on lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät pitkälti kuten pitkäaikaisen laitoshoidon maksut. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein.

Alle kahden kuukauden pituisen tilapäisen kotipalvelun käyntien laskutukseen ei tule muutoksia. Kotihoito katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelu kestää vähintään kaksi kuukautta. Säännöllisestä ja jatkuvasta kotihoidosta peritään asiakasmaksu, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Asiakasmaksu lasketaan maksutaulukon mukaisesti tulorajan ylittävistä bruttotuloista. 

Ikäihmisten palveluiden pitkäaikaisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen kotihoidon asiakasmaksujen muutoksista tiedotetaan asiakkaille erillisellä tiedotteella. 

Peruuttamatta jätettyjen aikojen laskutus 1.7.2021 alkaen

 Peruuttamatta jätetystä käynnistä peritään Kirkkonummen kunnassa 50,80 euron maksu, mikäli 

-18 vuotta täyttänyt asiakas jättää saapumatta varatulle lääkärin/hammaslääkärin tai hoitajan/suuhygienistin vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä.   

- lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelupaikka jätetään peruuttamatta. Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana asianomaiseen yksikköön, asiakkaalta peritään maksu. Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy tai maksun perimistä pidettäisiin kohtuuttomana. 

Maksukatto

Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa. 

Muutoksenhaku asiakasmaksuista                                         

Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta. Maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta tehdään päätös, johon liitetään muutoksenhakuohje. Sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun ns. tasasuuruiseen laskuun, joka ei määräydy maksukyvyn mukaan, liitetään oikaisuvaatimusohje.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 2/2021 asiakasmaksulain uudistuksesta

""