Potilasasiakirjojen tarkastusoikeus

Potilaalla on oikeus tarkastaa potilasasiakirjansa maksutta kerran vuodessa. Kirkkonummen terveyspalveluissa 23.9.2014 lähtien kirjatut potilasasiakirjamerkinnät ovat helpoiten tarkistettavissa suoraan valtakunnallisesta Omakantapalvelusta.

Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille (Henkilötietolain 523/1999 27§).

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää valtakirjalla toiselle henkilölle.


Alaikäisen potilaan potilasasiakirjat

Alaikäisen potilaan huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla on mahdollisuus käyttää potilasasiakirjojen tarkastusoikeutta. Tarkastusoikeus on myös yhteishuoltajuudessa molemmilla vanhemmilla itsenäisesti. Yksinhuoltajuudessa lupa alaikäisen tietoihin on vain nimetyllä huoltajalla. Tuomioistuimen määräyksellä (KKO:2003/7) voi myös huollosta erotetulla vanhemmalla olla tarkastusoikeus lapsen potilasasiakirjoihin. Tällaisessa tapauksessa on tarkastuspyynnön yhteydessä esitettävä tuomioistuimen päätös. Jos huoltajuudesta on epäselvyyksiä, voi terveyskeskus pyytää todisteen pyynnön tekijän huoltajuudesta ennen tietojen luovuttamista. Edunvalvojalla on tarkastusoikeus vain, kun se sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen. Pelkästään taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä määräys ei oikeuta tarkastamaan potilasasiakirjoja.

Alaikäinen voi kieltää tietojen luovutuksen huoltajalleen, mikäli hänen katsotaan olevan ikäänsä ja kehitystasoonsa sekä asian laatuun nähden riittävän kypsä päättämään hoidostaan. Kypsyyden tason arvioi lasta hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 11§).

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää valtakirjalla toiselle henkilölle.


Tarkastusoikeuden toteutuksen vaihtoehdot

  • Kirkkonummen terveyspalveluissa 23.9.2014 lähtien kirjatut potilasasiakirjamerkinnät ovat helpoiten tarkistettavissa suoraan valtakunnallisesta Omakantapalvelusta. Lapsen vanhemmat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden huollettaviensa tiedot. Huoltaja pääsee lapsen tietoihin kirjautumalla omilla tunnuksillaan Omakantaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Lapsen tiedot -linkin.
  • Potilaalla (alaikäisen potilaan huoltajalla) on mahdollisuus tutustua potilasasiakirjoihin varaamalla ajan lääkärille, jolloin hän voi yhdessä lääkärin kanssa käydä asiakirjat läpi ja keskustella niiden mahdollisesti herättämistä kysymyksistä. Mikäli kyse on vain tarkastusoikeuden käyttämiseen liittyvästä käynnistä, käynti on kerran vuodessa maksuton.
  • Potilasasiakirjojen kopioita voi pyytää maksutta kerran vuodessa joko käynnin yhteydessä tai lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun kirjallisen pyynnön (Rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomake). Käynnillä tapahtuvan pyynnön yhteydessä henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilökortilla tai passilla.
     

Lokitietojen tarkastusoikeus

Potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan on oikeus saada tietää, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilaan tietoja. Lokitietoja voi pyytää joko vapaamuotoisella kirjeellä tai Potilasrekisterin lokitietopyyntö –lomakkeella.

Mikäli potilaalla tai hänen laillisella edustajallaan on epäily potilastietojen väärinkäytöstä, hänellä on mahdollisuus tehdä Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä. Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten pyynnössä tulee olla tarvittavat tiedot:

  • epäilty väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi – tietojen ilmaiseminen tai hyväksikäyttö;
  • epäilty käyttäjä tai tekijä;
  • minkälaisista tiedoista on kysymys tai mihin tietojärjestelmään epäilyt viittaavat;
  • muut mahdolliset lisätiedot.

Lokitieto- ja selvityspyyntöoikeus ovat henkilökohtaisia oikeuksia eikä niitä voi siirtää valtakirjalla toiselle henkilölle.


Potilasasiakirjoissa olevan tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on potilaan vaatimuksesta poistettava, oikaistava tai täydennettävä potilasrekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, vanhentunut tai puutteellinen henkilötieto. Oikaisupyynnön voi esittää henkilökohtaisesta allekirjoitetulla Rekisteritietojen korjauspyyntö -lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus perusteineen. Päätöksen voi saattaa tällöin tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.