Palvelutarpeen arvioinnin kulku

  1. Perhepalvelujen työntekijä on yhteydessä perheeseen ja sopii perheen kanssa selvityksen aloittamisesta. Sosiaalihuollon mukainen asiakkuus alkaa.
  2. Perheelle annetaan tietoa siitä, mitä selvitystyöskentely tarkoittaa käytännössä. Selvitys tehdään yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen vanhempiensa ja tarvittaessa ilmoittajatahon kanssa. Lisäksi työntekijä kartoittaa yhteistyötahojen (esimerkiksi päivähoidon tai koulun) näkemykset ja selvittää läheisten mahdollisuuden tukea perhettä.
  3. Lain mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi, ja siksi työntekijä tapaa lasta tai nuorta henkilökohtaisesti. Lasta tavataan, jotta kuullaan suoraan lapselta hänen oma näkemyksensä tilanteestaan ja arjestaan.
  4. Vanhempien tapaamisissa selvitetään lapsen ja perheen elämäntilannetta lapsen näkökulmasta. Samalla arvioidaan vanhempien valmiuksia vastata lapsen turvallisuudesta, perustarpeista ja kehitystason mukaisesta hoidosta ja kasvatuksesta.
  5. Työskentely kootaan perheen yhteisessä arviointitapaamisessa, jolloin pohditaan, mitä vahvuuksia ja muutostarpeita perheen arjessa on tullut esille.
  6. Arvioinnista tehtävän kirjallisen yhteenvedon perusteella tehdään päätös.

Mikäli tuen tarvetta ei ole, asiakkuus päättyy. Mikäli tuen tarvetta on, asiakkuus jatkuu perhepalveluissa. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiperhe, tukihenkilö, kotipalvelu tai perhetyö. Mikäli todetaan lastensuojelullinen huoli, asiakkuus siirtyy lastensuojeluun.
Selvitys pyritään tekemään yhteistyössä perheen kanssa.  Jos lapsi tai vanhemmat vastustavat sen tekemistä, selvitykseen tarvittavia tietoja voidaan saada lapsen tilanteen tuntevilta viranomaisilta ja läheisverkostolta. Vaikka lapsi tai vanhemmat eivät halua osallistua selvitystyöskentelyyn, heihin pidetään yhteyttä ja ilmoitetaan työskentelyn etenemisestä ja lopputuloksesta. Lasta voidaan tavata, vaikka huoltajat kieltävät sen.

Selvityksessä pyritään luottamuksellisen asiakassuhteen luomiseen. Se on asiakkaiden kanssa keskustelemista, heidän kuuntelemistaan ja osallistamistaan arvioimaan sekä lapsen että omaa tilannettaan.

Sähköpostia käytetään vain tapaamisaikojen ja muiden käytännön asioiden sopimiseen. Kaikki saapunut kirjallinen/suullinen materiaali/tieto tallennetaan aina lapsen asiakaskertomukseen, joka annetaan pyydettäessä huoltajille.

Mikäli perhe muuttaa toiselle paikkakunnalle kesken palvelutarpeen arvioinnin selvityksen, Kirkkonummen perhepalvelut ilmoittaa asiasta uudelle asuinkunnalle. Kaikki oleelliset asiakirjat toimitetaan uuteen kuntaan, jonka velvollisuus on jatkaa selvityksen tekemistä.

Pyydä apua -nappi