Painotettu opetus

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Kirkkonummella järjestetään neljässä peruskoulussa opetusta, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Painotukset ovat musiikki, ruotsin kieli, matemaattis-luonnontieteelliset (LUMA) aineet sekä tieto- ja viestintätekniikka (virtuaaliluokat).Otettaessa oppilaita painotettua opetussuunnitelmaa noudattaviin luokkiin, sovelletaan oppilaiden taipumuksia ko. oppiaineissa mittaavaa koetta (poikkeuksena kielikylpyluokka).Kirkkonummen kunta ei korvaa oppilaiden koulumatkakustannuksia silloin kun oppilas käy muuta kuin omaa lähikouluaan huoltajan hakemuksesta. Kaikkia Kirkkonummen painotusluokille valittuja oppilaita koskee sama kriteeri: valinta on sitova, eikä yhdelle painotusluokalle valittu voi hakea valituksi tultuaan toiseen kunnan painotukseen. Painotusluokille ei järjestetä täydennyshakua.

Päätökset painotettuun opetukseen (musiikki-, LUMA- tai virtuaaliluokat) ja liikuntalinjalle valitsemisesta tehdään tulevien 7. -luokkalaisten osalta ke 31.3.2021 mennessä. Oppilaiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta pe 9.4.2021 mennessä.

 

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, opetus / painotettu opetus