Painotettu opetus

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettu opetus

Kirkkonummella järjestetään neljässä peruskoulussa opetusta, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Painotukset ovat musiikki, ruotsin kieli, matemaattis-luonnontieteelliset (LUMA) aineet, tieto- ja viestintätekniikka (virtuaaliluokat) sekä liikunta (liikuntalinja). Otettaessa oppilaita painotettua opetussuunnitelmaa noudattaviin luokkiin, sovelletaan oppilaiden taipumuksia ko. oppiaineissa mittaavaa koetta (poikkeuksena kielikylpyluokka ja liikuntalinja). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oman kieliryhmänsä osalta oppilaaksioton periaatteista kuhunkin painotusopetukseen.

Kirkkonummen kunta ei korvaa oppilaiden koulumatkakustannuksia silloin kun oppilas käy muuta kuin omaa lähikouluaan huoltajan hakemuksesta. Kaikkia Kirkkonummen painotusluokille valittuja oppilaita koskee sama kriteeri: valinta on sitova, eikä yhdelle painotusluokalle valittu voi hakea valituksi tultuaan toiseen kunnan painotukseen. Painotusluokille ei järjestetä täydennyshakua.

Hakemukset painotettuun opetukseen (musiikki-, LUMA- tai virtuaaliluokat) ja liikuntalinjalle tulee tehdä 11.2.2022 mennessä. Oppilaiden tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta to 14.4.2022 mennessä.

 

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, opetus / painotettu opetus