Osallistu kaavoitukseen

Kaavoitus luo omalta osaltaan edellytykset Kirkkonummen kunnan kehitykselle osoittamalla alueita mm. asumiseen ja virkistykseen sekä kaupalle ja työpaikoille. Monesti uusi maankäyttö muuttaa totuttua elin- ja liikkumisympäristöä. Valmistelutyö on pienimpiä kaavahankkeita lukuun ottamatta laaja-alaista eivätkä sitä tee kaavoitusviranomaiset yksin. Tarvittaessa kaavoitus teettää selvitysaineistoja ja suunnittelua konsulteilla. Vuoropuhelu kaavoituksen ammattilaisten, suunniteltavan alueen maanomistajien, kuntalaisten, päättäjien ja muiden osallisten välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Kaavoituksen toteuttamisen myötä ympäristö muuttuu. Toisille muutos voi olla myönteinen, toisille se herättää kysymyksiä. Mikäli haluat tietää mitä kaavoitettavalle alueelle on tapahtumassa, ole aktiivinen. Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää osallistumista ja vaikuttamista. Vaikuttamiskeinoja on useita:

  • osallistu asukaskokouksiin, joissa kaavahankkeita esitellään
  • anna palautetta valmistelussa olevista kaavahankkeista niiden nähtävillä olon aikana
  • tee aloitteita oman elinympäristösi kehittämiseksi
  • toimi asukas- ja muissa yhdistyksissä
  • ole yhteydessä alueesi päättäjiin.

Seuraa kunnan kotisivuja ja lue paikallislehtiä. Kunnan kotisivuilta saat tietoa Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta ja kaavoituskatsauksesta sekä valmistelussa ja nähtävillä olevista kaava-hankkeista. Nähtävillä oleviin kaavoihin voi tutustua myös kirjastoissa, kunnantalon palvelupisteessä ja kaavoituksessa. Nähtävillä olon aikana järjestetään useimmiten asukastilaisuuksia tai ns. kaavoittajan vastaanottopäiviä. Halutessasi voit keskustella kaavahankkeista vastaavan kaavoittajan kanssa. Varaa aina aika tapaamiselle.

Kunta toimittaa kirjeitse kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajille. Voit kertoa mielipiteesi em. suunnitelmasta saatuasi kirjeen. Mielipiteen kaavan valmisteluaineistosta on mahdollista antaa sen nähtävillä olon aikana. Niin ikään kaavaehdotuksesta on mahdollista antaa muistutus, kun se on nähtävillä. Kaikki palaute on annettava kirjallisesti.

Kaavoittajien yhteystiedot
Kirkkonummen kunnan kaavoitusprosessi
Kaavoituksen eteneminen