Oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuoltotoiminta on Kirkkonummen koulussa järjestetty uuden oppilashuoltolain periaatteiden mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöllinen oppilashuolto:
Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa.


Yksilöllinen oppilashuolto:
Yksilöllinen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi tuoda ryhmän kokoonpanoon omia toiveitaan.


Oppimisen pedagoginen tuki:
Kun oppilaan oppimiseen, tuen järjestämiseen tai kurinpidollisiin asioihin halutaan saada konsultaatiota moniammatillisesti, kokoontuu oppimisen pedagogiseen tukeen keskittyvä oppilashuoltoryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja tai osa em. henkilöistä riippuen käsiteltävästä asiasta. Kaikki koulun luokat käydään pedagogisen tuen osalta läpi systemaattisesti vähintään kerran vuodessa. Lapsen huoltaja/t voivat osallistua kokouksiin aina kun oman lapsen asiaa käsitellään.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Lapset ja lapsiperheet, Nuoret
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, keskinäinen toiminta / oppilashuolto

Johanna Lindeman

Johtava koulupsykologi