Omaishoito

Omaishoidon tuki on tarkoitettu vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi.

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä, jotka voidaan järjestää lyhytaikaishoitona asumispalveluissa tai laitoshoidossa, sijaisomaishoitajan tai tuntilomittajan avulla, päivätoimintana tai kotiin annettavana palveluna. Lisäksi omaishoitajille järjestetään omaishoitoa tukevaa valmennusta sekä tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen.

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Jotta päätös omaishoidon tuesta voidaan tehdä, hakemuksessa täytyy olla liitteenä voimassa oleva lääkärintodistus C tai alle 18-vuotiaan osalta lääkärintodistus B/C tai kuntoutussuunnitelma tai ote epikriisistä, josta selviää hoidettavan tilanne ja lääkärin arvio hoidon tarpeesta.  Omaishoidon yhteyshenkilöillä on oikeus pyytää tarvittavia tietoja myös muilta viranomaisilta. Omaishoidon tuki myönnetään sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on toimitettu kuntaan. Tuki maksetaan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä.

Kansalaiset
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus - Kotisairaanhoito ja omaishoito
sairaanhoito / omaishoito

Omaishoidon koordinaattorit


Alle 65-vuotiaat

ma ja to klo 10-11

puh. 09-29671


Yli 65-vuotiaat

puhelin 040 772 8067