Omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyt

Omaishoitolain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme (3) vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siinäkin tapauksessa, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kodin ulkopuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta. Omaishoitajalla on mahdollisuus pitää vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai vaihtoehtoisesti hän voi myös säästää vapaapäiviään ja pitää pidemmän jakson vapaata yhdellä kertaa. Omaishoidon tuen vapaapäivät tulee käyttää saman kalenterivuoden aikana.

Omaishoitajan vapaata sovittaessa pohditaan yksilöllisesti omaishoidettavan ja omaishoitajan tilanteeseen soveltuva omaishoitoa korvaava hoidon muoto. Kunta kuitenkin viime kädessä päättää siitä, millä tavoin omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään.

Kirkkonummen kunnassa hoitajalle annetaan mahdollisuus vapaa-aikaan joillakin seuraavista järjestelyistä:

  • Sijaishoitaja (Ystävä tai läheinen voi sijaistaa omaishoitajaa vapaan ajan, enintään 3 vrk/kk. Sijaishoitajalle maksetaan korvaus kultakin vuorokaudelta, joka vuonna 2017 on 71,73 €/vrk.)
  • Intervallihoito kunnan omissa yksiköissä
  • Päivätoiminta Vols-kodissa (yli 65-vuotiaille)
  • Palveluraha (200 €/kk) kunnan hyväksymän yksityisen yrityksen tai yhdistyksen tuottamaa palvelua varten
  • Perhehoito tai tukiperhe (erityistä tukea vaativien lasten osalta)
  • Vaikeavammaisen hoidettavan osalta voidaan omaishoitajan vapaapäivät järjestää vammaispalvelulain (1987/380) nojalla lyhytaikaishoitona, tilapäishoitona tai perhehoitona.

Omaishoidon vapaapäivistä peritään 1.6.2014 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 6b §:n mukainen asiakasmaksu, joka vuonna 2017 on suuruudeltaan 11,50 € / vrk. Palvelurahasta ja sijaishoitajan käyttämisestä ei peritä asiakasmaksua. Lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hoitopalkkion määrää.