Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat 2022

29.12.2021 10:00

Kategoria: Kuulutukset

Toiminta-avustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29‑vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Toiminta-avustus myönnetään yhdistyksen jatkuvan toiminnan avustamiseen. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan hyväksyttyjen toiminnallisten mittareiden perusteella. 

Vuosittaisilla avustuksilla voidaan kattaa enintään 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista vapaa-aikajaoston hyväksymistä menoista. 

Kohdeavustusta voidaan myöntää toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi kirkkonummelaisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille. 

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:

Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut (09) 296 71 

29.12.2021 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Avustusmuodot ja niiden hakuajat 

Toiminta-avustuksen ennakko
Haku 31.1.2022 klo 15.30 mennessä
Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa. 

Toiminta-avustus                 14 000 €
Haku 31.3.2022 klo 15.30 mennessä 

Toimitila-avustus                   3 000 €
Haku 31.3.2022 klo 15.30 mennessä

Hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)

Kohdeavustukset   yhteensä 15 000 € 

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus toimitettava sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen. 

Kohdeavustus: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto. Kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan kuten leireihin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan. 

Kohdeavustus: Syrjäytymisen ehkäisy. Kohdeavustusta myönnetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.  Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu). 

Kohdeavustus: Nuorten vapaat toimintaryhmät. Kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin). 

Kohdeavustus: Toiminnan käynnistäminen (starttiavustus). Toimintansa aloittava nuorisojärjestö tai -ryhmä voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta. 

Tunnustuspalkinto
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.

Nuorisopalveluiden koronakohdeavustukset 2022 

- Tätä kohdeavustusta voivat hakea kirkkonummelaiset rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta- ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. 

Hakuaika 31.3.2022 klo 15:30 mennessä, 6 000 € 

Koronakohdeavustuksen ehdot:
- Avustuksen myöntämisperusteena on lasten- ja nuorten harrastetoiminnan kehittäminen ja harrastajien saaminen takaisin harrastusten pariin.
- Hakemuksessa tulee selostaa, miten hakemuksen kohteena oleva toiminta kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja tuo harrastajia takaisin harrastusten pariin.
- Toiminta järjestetään Kirkkonummella.
- Suunnitellun toiminnan kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat kirkkonummelaiset lapset ja nuoret.
- Avustusta voidaan hakea suunnitelman tai jo toteutuneen toiminnan perusteella.
- Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma kohteen menojen jakautumisesta tai tositteet toteutunen toiminnan kustannuksista.
- Omarahoitusosuus ei ole edellytyksenä avustuksen hakemiselle tai myöntämiselle. 

Kirjanpito ja käyttötilitys:
- Korona-avustuksen kohteena oleva toiminta on eroteltava selkeästi yhdistyksen kirjanpidossa.
- Avustussumma on käytettävä vuoden 2022 aikana päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.
- Koronakohdeavustuksen käytöstä annetaan erillinen käyttötilitys, jossa selostetaan toiminnan toteutuminen, osallistujamäärät, muut erityispiirteet sekä menojen ja tulojen jakautuminen.
- Vuoden 2022 avustusten myöntämistä ja käyttötilityksiä arvioitaessa koronakohdeavustuksia ei sisällytetä avustusohjesäännössä määriteltyyn avustusten maksimitasoon.