Nuorisopalveluiden avustusmäärärahat

20.12.2018 17:10

Kategoria: Kuulutukset

NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT

Kirkkonummen vapaa-aikajaosto julistaa haettavaksi vuoden 2019 talousarviossa

Toiminta-avustusta voi hakea Kirkkonummen kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittava yhdistys, jonka jäsenistöstä 2/3 on alle 29‑vuotiaita kirkkonummelaisia. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Toiminta-avustus myönnetään yhdistyksen jatkuvan toiminnan avustamiseen. Avustusta myönnetään sellaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena. Vapaa-aikajaosto päättää vuosittain mikä osuus toiminta-avustuksesta jaetaan hyväksyttyjen toiminnallisten mittareiden perusteella.

Vuosittaisilla avustuksilla voidaan kattaa enintään 85 % saajan kyseistä vuotta koskevista vapaa-aikajaoston hyväksymistä menoista.

Kohdeavustusta voidaan myöntää toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi kirkkonummelaisille rekisteröidyille ja rekisteröimättömille sekä nuorten vapaille toimintaryhmille.

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus toimitettava vapaa-aikajaostolle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen. Kohdeavustuksin avustettavien hankkeiden henkilöstömenot voivat olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

Kohdeavustus: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto. Kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan kuten leireihin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansanväliseen toimintaa ja toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan.

Kohdeavustus: Syrjäytymisen ehkäisy. Kohdeavustusta myönnetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.  Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä vapaa-aikajaoston tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu).

Kohdeavustus: Nuorten vapaat toimintaryhmät. Kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin).

Kohdeavustus: Toiminnan käynnistäminen (starttiavustus). Toimintansa aloittava nuorisojärjestö tai -ryhmä voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

Toimitila-avustus

Vapaa-aikajaoston toiminta-avustukseen oikeutetulle hakijalle voidaan myöntää toimitila-avustusta hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin. Avustuksen määrään vaikuttaa toimintaan osallistuneiden alle 29 v. ryhmien käyttötuntien määrä.

Tunnustuspalkinto

Vapaa-aikajaosto voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.


Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:
- Kirkkonummen kunta, nuorisopalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI


Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnantalossa, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi


Lisätietoja: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040-5884925, vapaa-aikasihteeri Risto Rossi puh. 040-7538906, sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

VAPAA-AIKAJAOSTO


 
AVUSTUSMUODOT JA NIIDEN HAKUAJAT

 

Vapaa-aikajaosto on 19.12.2018 § 79 päättänyt jakaa nuorisopalveluiden avustusmäärärahan 32 000 € seuraaviin avustusmuotoihin ja julistaa avustukset haettavaksi.

TOIMINTA-AVUSTUKSEN ENNAKKO Yhdistykselle, joka avustusohjesäännön mukaan voi saada toiminta-avustusta, voidaan hakemuksesta myöntää toiminta-avustuksen ennakkoa. Toiminta-avustuksen ennakkoa voidaan myöntää 100 – 5000 €. Ennakkohakemukset laaditaan hakulomakkeelle. Toiminta-avustuksen ennakon hakuasiakirjat tulee jättää 31.1.2019 klo 16.00 mennessä osoitteella: Kirkkonummen kunta, nuorisopalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI


TOIMINTA-AVUSTUS                     14 000  €
Haku 31.3.2019 klo 16.00 mennessä

 
TOIMITILA-AVUSTUS                      3 000  €
hakijan itsensä omistaman tai vuokraaman ja pääasiallisesti nuorisotoimintaan käytettävän kiinteistön ylläpitokustannuksiin ja vuokriin (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava),
Haku 31.3.2019 klo 16.00 mennessä

 
KOHDEAVUSTUKSET     yhteensä 15 000 €
Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden ja anomus toimitettava vapaa-aikajaostolle viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Avustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

Kohdeavustus: Tapahtumat ja toimintaan liittyvä kalusto. Kohdeavustusta myönnetään toiminta-avustuksen ulkopuoliseen toimintaan kuten leireihin, retkiin, projekteihin, koulutukseen, kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan, toimintaan liittyvään kertaluonteiseen kalustohankintaan.

Kohdeavustus: Syrjäytymisen ehkäisy. Kohdeavustusta myönnetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin Kirkkonummella toteutettaviin nuorisotoiminnallisiin hankkeisiin, projekteihin tai tapahtumiin.  Kohdeavustusta myönnetään toimintaan, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ryhmille. Hankkeet toteutetaan yksin tai yhteistyössä vapaa-aikajaoston tai muiden hallintokuntien kanssa kunnan nuorisotiloissa tai muiden tahojen ylläpitämissä nuorisolle tarkoitetuissa toimitiloissa tai paikoissa. Avustettavat tapahtumat tulee olla ilmaisia (tai kohtuullinen osallistumismaksu).

Kohdeavustus: Nuorten vapaat toimintaryhmät. Kirkkonummelaisten nuorten vapaiden ryhmien toimintaan (esim. äänitteiden teosta aiheutuviin kustannuksiin).

Kohdeavustus: Toiminnan käynnistäminen (starttiavustus). Toimintansa aloittava nuorisojärjestö tai -ryhmä voi hakea starttiavustusta toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Yhdistys ei voi saada samana vuonna kuitenkaan sekä startti- että toiminta-avustusta.

Tunnustuspalkinto

Vapaa-aikajaosto voi halutessaan palkita nuorisotyöstä ansioituneen kirkkonummelaisen henkilön tai järjestön tunnustuspalkinnolla.