Mitä varhaiskasvatus on?

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. (OPH)

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen on ollut velvoittavaa 1.8.2015 alkaen.

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Lasten hyvinvoinnin sekä kehityksen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi myös siirtymävaiheet suunnitellaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava suunnitelma, jonka opetushallitus julkaisi vuonna 2016. Näiden perusteiden pohjalta Kirkkonummi on laatinut oman varhaiskasvatussuunnitelmansa, jonka suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 31.5.2017 ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus – ja opetuslautakunta 24.5.2017.

Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus kertoa huoltajille varhaiskasvatuksen tavoitteista ja toiminnasta sen eri toimintamuodoissa. Lisäksi huoltajille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus osallistua paikallisen ja yksikkökohtaisen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Tutustu varhaiskasvatussuunnitelmaan, löydät sieltä tietoa varhaiskasvatuksen

  • arvoperustasta ja oppimiskäsityksestä
  • toimintakulttuurista ja oppimisympäristöistä
  • pedagogisesta toiminnasta ja monipuolisista työtavoista
  • oppimisen alueista sekä kehityksen ja oppimisen tuesta
  • osallisuudesta, yhteistyöstä ja arvioinnista

Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma 2018

Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätts kommun 2017