Metsien hoito

Kunnan omistamien metsien hoito- ja käsittelytavat valitaan sen mukaan, mihin käyttö- ja hoitoluokkaan metsä on sijoitettu. Jatkossa metsien sijoittelu käyttö- ja hoitoluokkiin tarkistetaan toimenpideohjelman tarkistuksen yhteydessä.

Kunnan omistamien metsien hoidon ja käsittelyn pohjana on luonnonhoitosuunnitelma ja talousmetsänhoitosuunnitelma.

Käyttöluokka 1

 • Lähimetsät (C1)
  • Hoidon tavoitteena on maisemakuvan sekä monipuolisen, elinvoimaisen ja kasvillisuuden monikerroksisuuden ylläpitäminen sekä ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen. Lähimetsässä liikkuvan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Ulkoilu- ja virkistysmetsät (C2)
  • Hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden sekä eläimistön säilyttäminen sekä ulkoilu- ja virkistys mahdollisuuksien turvaaminen.
 • Suojametsät (C3)
  • Hoidon tavoitteena on yleensä kasvillisuuden monikerroksisuuden, peittävyyden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen. Suojametsän käsittelyn lähtökohtana on se, että
   metsän suojavaikutus saadaan mahdollisimman hyväksi. Melu- ja pölysuoja saavutetaan parhaiten tiheällä, nuorella havupuukasvustolla, jota uudistetaan jatkuvasti kaistoittain.

Käyttöluokka 2

 • Luonnonarvometsät ja suojelumetsät
  • Luonnonarvometsän ja suojelumetsän käsittely on yksilöllistä pitäen lähtökohtana suojeltavien luonnonarvojen säilyttämistä alueella. Rauhoitetuilla luonnonsuojelualueilla on omat määräyksensä, joita on noudatettava. Luonnonarvo-ja suojelumetsien hoidossa otetaan huomioon myös niiden virkistyskäyttö, jos metsällä on virkistyksellistä merkitystä.

Käyttöluokka 3

 • Talousmetsät
  • Talousmetsäalueiden käsittelyssä käytetään talousmetsänhoidon periaatteita. Mm. komeita ja vanhoja puuyksilöitä kuitenkin säästetään. Uudistushakkuuala on korkeintaan 3 ha. Talousmetsissä pyritään kuitenkin välttämään uudistushakkuita (uudistamisvelvoite metsälaki 3 §). Metsää uudistettaessa jätetään luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi säästöpuuryhmiä ja lahopuustoa.
   Yksittäiset tuulenkaadot jätetään metsään lahoamaan. Hakkuujätteet pyritään korjaamaan pois hakkualueelta.


Katso lisätietoja kunnan metsistä metsästrategiasta tai ota yhteyttä kunnanpuutarhuriin.