Meidän ilmastotyömme

Kirkkonummella kartoitettu kunnan merkittävimmät päästölähteet ja tehokkaimmat toimenpiteet

Keväällä 2019 valmistuneessa ilmastotoimenpiteiden tiekartassa on kartoitettu Kirkkonummen kunnan merkittävimmät kasvihuonekaasujen päästölähteet sekä tehokkaimmat toimenpiteet näiden päästöjen vähentämiseksi.

Alla olevassa kuvassa yhteenveto esimerkkitoimenpiteiden päästövaikutuksista ja kunnan vaikutusmahdollisuuksista toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma asettaa konkreettiset askeleet ilmastotyölle

Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta osoittaa suuntaviivat kunnan ilmastotyölle. Tiekarttaa täydennetään vuoden 2020 aikana laatimalla kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (sustainable energy and climate action plan, SECAP). Toimintasuunnitelmassa määritellään konkreettisia toimenpiteitä, joilla kunta pyrkii vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia ilmastopäästöjä, ja toisaalta toimenpiteitä, joilla kunta voi luoda paremmat edellytykset vähähiiliselle liikkumiselle ja asumiselle sekä uusiutuvan energian käyttöönottamiselle.

Toimintasuunnitelman laatiminen on osa kansainvälistä kaupunginjohtajien ilmastosopimusta (Covenant of Mayors), jonka Kirkkonummen kunta allekirjoitti keväällä 2018. Kaupunginjohtajien ilmastosopimus perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Kirkkonummen tavoite onkin olla edelläkävijäkuntien joukossa myös ilmastotyössä.

 

Kunta sitoutunut energiansäästöihin kunta-alan energiatehokkuussopimuksella

Kirkkonummella pyritään tehostamaan energiankäyttöä ja vähentämään energiankulutusta kunnan omistamissa kiinteistöissä sekä muissa toiminnoissa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Kirkkonummi on sitoutunut valtakunnallisen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle 2017-2025.

Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti kunta tavoittelee 7,5 prosentin energiansäästöä vuoteen 2025 mennessä. Energiankäytön tehostaminen ja kulutuksen vähentäminen ovat myös merkittäviä toimenpiteitä Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja siten ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.

Esimerkkejä toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä:

Lue tarkemmat kuvaukset Kirkkonummen energialoikista SYKE:n energialoikka.fi-sivuilla:

Aurinkosähköä hoivakodin tarpeisiin Kirkkonummella (2019)

Kirkkonummen Volskodin energiaremontilla öljynkulutus laskuun (2019)

Vedenkulutus laskuun vedensäästötoimenpiteillä Kirkkonummen sosiaali- ja terveyskeskuksessa (2019)

 
Kirkkonummella panostetaan ympäristökasvatukseen

Vuoden 2020 alusta Kirkkonummen kaikki päiväkodit ovat osa Vihreä lippu -ohjelmaa. Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallistaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, jatkuva parantaminen sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Kunnan varhaiskasvatus ja opetus ovat avainasemassa edistämässä kestävää elämäntapaa sekä lasten ja nuorten ympäristöherkkyyttä ja -tuntemusta. Ympäristökasvatuksen avulla voidaan opettaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä ja vastuullisia elämäntapoja, jotka tukevat suoraan kunnan toimia hillitä ilmastonmuutosta. Jo varhain omaksutut kestävät toimintatavat edistävät vastuullista suhtautumista ympäristöön ja luontoon ja siten myös muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

 

Hankkeilla vauhtia ilmastotyöhön

Ilmastohanke 2019-2020

Kirkkonummen kunta yhteistyössä Vihdin kunnan kanssa saivat vuonna 2019 ympäristöministeriön rahoituksen Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelmasta yhteiselle ilmastohankkeelle. Hankerahoituksen ansiosta kuntiin palkattiin yhteinen ilmastokoordinaattori, joka toimii kuntien ilmastotyön koordinoinnin ja vauhdittamisen tukena lokakuusta 2019 vuoden 2020 loppuun. Ilmastokoordinaattorin tuella toteutetaan kunnan HINKU-sitoumukseen liittyviä ilmastotavoitteita ja käynnistetään kunnassa suunniteltuja ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteitä. Ilmastotyön ohjelmallinen käynnistäminen tukee kunnan strategiaa, jonka mukaisesti kunta haluaa panostaa kestävään kehitykseen ja ottaa osaltaan vastuun luonnosta olemalla edelläkävijä digitalisaation käyttöönotossa, teknologian edistämisessä ja ekologisuudessa.


Outi Manninen, Kirkkonummen ilmastokoordinaattori
(Kuva: Tarja Harhila)

Hankkeen rahoittanut:

 

 

Kesätöitä kiertotaloudesta -hanke

Kirkkonummi menestyi keväällä 2020 Sitran Kesätöitä kiertotaloudesta-ideakilpailussa ja sai Sitran rahoituksen kiertotaloushankkeeseensa koskien kunnan purkukohteista saatavan betonimurskeen uudelleen hyödyntämistä kunnan omissa rakentamishankkeissa. Betonimurske voi korvata kivimurskeen rakentamiskohteissa, mikä säästää luonnon raaka-aineita ja pienentää kunnan hiilidioksidipäästöjä ja rakennuskustannuksia vähentämällä raskaan kuljetuksen tarvetta työmailla. Hankkeeseen palkattiin hankerahoituksella kesätyöntekijä elo-syyskuun 2020 ajaksi. Kesätyöntekijä työskentelee yhteistyössä kunnan eri yksikköjen kanssa yhdenmukaisen toimintamallin ja ohjeistuksen laatimiseksi purkubetonin uudelleen hyödyntämistä varten. Hanke on osa Kirkkonummen HINKU-ilmastotoimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään kunnan toiminnan resurssiviisautta ja vähentämään ilmastokuormaa. Hankkeen kautta halutaan luoda ja pilotoida uudenlaista, systemaattista kiertotalouden periaatteita hyödyntävää yhteistyötä ja toimintaa Kirkkonummen kunnassa.


Joonas Söderholm, Kirkkonummen kiertotaloushankkeen kesätyöntekijä