Meidän ilmastotyömme

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä kunnissa tehdään päätöksiä esimerkiksi maankäytöstä ja julkisista hankinnoista, joilla on merkittäviä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Kirkkonummen ilmastotyötä ohjaa HINKU-päästövähennystavoite, jonka saavuttamista edistää Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP. SECAP:ssa määritellään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Alle on koottu keskeisimpiä ilmastotavoitteita sekä niitä edistäviä toimenpiteitä:

  • Lisäämme vähäpäästöisen energian, kuten aurinkosähkön, tuotantoa kunnan kiinteistöissä ja korvaamme sillä fossiilienergian käyttöä
  • Parannamme kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta kunta-alan energiatehokkuussopimuksen puitteissa
  • Edistämme kaaavoituksella kestävää yhdyskuntarakennetta esimerkiksi täydentämällä keskustoja ja asemaseutuja ja sijoittamalla uudet asuinalueet hyvän joukkoliikenteen ja palvelutason alueille
  • Edistämme vähäpäästöistä liikkumista esimerkiksi hankkimalla kunnan käyttöön vähäpäästöisiä ajoneuvoja sekä parantamalla kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia 
  • Ehkäisemme jätteen syntyä, minimoimme ruokahävikkiä ja nostamme kierrätysastetta sekä edistämme kiertotaloutta esimerkiksi suurissa rakennushankkeissa

Esimerkkejä Kirkkonummen energiatehokkuustyöstä energialoikka.fi -sivustolla:

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

SECAP-toimintasuunnitelmassa arvioidaan Kirkkonummen aluetta uhkaavat ilmastoriskit ja määritellään ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja. Sopeutumistoimilla varaudutaan ilmaston lämpenemisen haitallisiin vaikutuksiin, kuten äärimmäiseen kuumuuteen, rankkasateisiin, tulviin, kuivuuteen ja myrskyihin. Näillä ilmastoriskeillä on vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, kuten lapsiin, vanhuksiin ja pitkäaikaissairaisiin sekä kunnan toimintoihin ja infrastruktuuriin, kuten sairaanhoitoon, hoitolaitoksiin, tieverkostoon, sähkönjakeluun ja vesihuoltoon. Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimilla pyritään turvaamaan kirkkonummelaisten terveys, elinkeino, infrastruktuuri ja luonnon monimuotoisuus.

 

Hanketyö tukee kustannustehokasta ilmastotyötä

Kirkkonummen ja Vihdin kunnilla on käynnissä yhteinen ilmastohanke (2021-2022), jossa rakennetaan kustannustehokkaan ilmastotyön mallia.  Hankkeeseen on saatu rahoitusta ympäristöministeriöltä. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastoratkaisuja, jotka tukevat samanaikaisesti kunnan taloutta ja päästövähennystavoitteita. Hankerahoituksella kuntiin palkattiin yhteinen ilmastokoordinaattori, joka toimii kuntien ilmastotyön koordinoinnin, vauhdittamisen ja sitouttamisen tukena. Ilmastokoordinaattori jatkaa aiemmassa ilmastohankkeessa (2019-2020) alullepantua aktiivista ja osallistavaa ilmastotyötä.

Ilmastokoordinaattorin tuella toteutetaan kunnan HINKU-sitoumukseen liittyviä ilmastotavoitteita ja edistetään ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteiden toimeenpanoa. Ilmastotyön ohjelmallinen käynnistäminen tukee kunnan strategiaa, jonka mukaisesti kunta kantaa vastuunsa ympäristöstä.

Kirkkonummella panostetaan ympäristökasvatukseen

Yksi Kirkkonummen kunnan ilmastotavoitteista on tukea kestävään elämäntapaan kasvamista. Ympäristökasvatus ja luotopedagogiikka ovat vahvasti läsnä Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Ympäristökasvatuksen avulla voidaan opettaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä elämäntapoja osana koulujen ja päiväkotien arkea. Jo varhain omaksutut kestävät toimintatavat edistävät vastuullista suhtautumista ympäristöön ja siten myös muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Nuorten ja lasten osallistaminen ilmastotyöhön tukee kunnan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävää työtä.

Kirkkonummella on 17 Vihreä lippu –päiväkotia ja Kirkkonummelta löytyy Suomen ainoa Vihreä lippu –perhepäivähoitola. Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallistaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, jatkuva parantaminen sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa.