Lapsen elatus

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi.

Elatusapu

Vanhemmat vastaavat 18 vuotta täyttäneen lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua riippumatta siitä, onko lapsi vanhempiensa yhteishuollossa tai vain toisen vanhemman huollossa. Elatusavun tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen määrään vaikuttaa elatusavun suorittajan maksukyky ja muu elatusvelvollisuus. Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin, korotusmerkinnät sopimuksiin saa toimeentuloturvatoimistosta.

Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Elatusavun määrää voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteissa on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

Elatussopimuksen vahvistaa lastenvalvoja ja sopimuksen tekemistä varten tulee varata aika.

Elatustuki

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaisesti elatustuen maksatus siirtyy kunnilta Kelalle 1.4.2009 lukien. Kelalle siirtyvät elatustuen myöntäminen, maksaminen sekä elatusavun perintä. Kunnalle jäävät edelleen elatusavun vahvistamista koskevat tehtävät (elatussopimukset). Hakemukset jätetään Kelalle. Lisätietoa Kelan nettisivuilta: www.kela.fi

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan pääsääntöisesti 18-vuotiaaksi. Vanhemmat voivat tehdä elatussopimuksen lastenvalvojan luona tai hakea päätöksen käräjäoikeudelta.

Jos elatusvelvollinen ei maksa sopimuksen tai päätöksen mukaista elatusapua, on elatusapua yritettävä saada perittyä ulosottoteitse. Mikäli elatusapua ei saada perittyä ulosotonkaan kautta, voi lapsen kanssa asuva vanhempi hakea elatustukea. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan alkuperäinen sopimus tai oikeuden päätös.

Elatustukea voi hakea myös, jos:

  • elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi
  • lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai isyyden selvittäminen on kesken

Elatustuen maksaa lapsen asuinkunta. Elatustuen saaminen edellyttää lisäksi, että elatusvelvollinen ja lapsi eivät asu yhdessä.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
huolto / sosiaalihuolto

Yhteystiedot


Lastenvalvoja

Vanessa Holmström

puh. 040-7423485

ma-to klo 12.00-13.00

faksi: (09) 878 6298

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi