Laajennettu oppivelvollisuus

Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajenee koko maassa. Toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Jatkossa nuorella on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Keväällä 2021 perusopetuksen päättävät oppilaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joita uudistus koskee. Tämä vaikuttaa jo keväällä 2021 perusopetuksen jälkeiseen hakeutumiseen.

Hakeutumisvelvollisuus toisen asteen opintoihin

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa oppilaan kannalta?

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisen nuoren on haettava ennen peruskoulun 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa seuraavissa perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa:

  • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
  • nuorten tai aikuisten lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
  • erilaiset valmistavat koulutukset (kymppiluokka/perusopetuksen lisäopetus, VALMA, LUVA ja TELMA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vähintään vuoden pituiset koulutukset.

Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen keväisin valtakunnallisen yhteishaun kautta tai muutoin. Yhdellä ja samalla hakulomakkeella voi hakea sekä lukioon että ammatilliseen oppilaitokseen, enintään viiteen eri koulutusvaihtoehtoon.

Yhteishaun ajankohta oli 23.2.-7.4.2021.
(Hakulomake täytetään verkossa Opintopolku.fi-palvelussa.)

Samaan aikaan järjestettiin haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen ja vaativana erityistukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan.

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa huoltajan kannalta?

Nuoren huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa opetuksen järjestäjän kannalta?

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista siihen asti, että nuori aloittaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen.

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä ohjaa häntä myös kevätlukukauden päätyttyä. Nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa.

Toisen asteen maksuttomuus

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tulee voimaan syksyllä 2021 aloitetussa koulutuksessa samalle kohdejoukolle kuin oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin. Maksuttomuus ei siis koske muita syksyllä 2021 opintonsa aloittavia opiskelijoita, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuslain soveltamisalan piiriin.

Opiskelijalle maksuttomia ovat jatkossa:

  • opetus ja päivittäinen ruokailu (kuten nykyisinkin)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • työvälineet, -asut ja –aineet
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta - myös hylättyjen uusiminen.

Myös vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat ovat maksuttomia toisella asteella. Toisen asteen maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen (KELA) maksaman koulumatkatuen kautta.

Opinnoissa tarvittavat erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuuden laajennuksesta lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Lue myös: Kirkkonummella valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen - toisen asteen opiskelu muuttuu maksuttomaksi ja oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen (julkaistu 19.1.2021)

Sivun tietoja päivitetään tietojen tarkentuessa ja työn edetessä.

Päivitetty 8.6.2021
Päivitetty 3.3.2021: Toisen asteen yhteishaun hakuaikaa pidennetty 7.4. asti.

Lisätiedot:

Ann-Marie Rosenqvist-Berg
opetustoimen suunnittelija 
p. 040 1269 793

Leila Kurki
opetustoimenjohta
p. 050 3370 479 

s-posti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi