Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Maantien 11227 (Överbyntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Karlbergintie - Granbackantie, tiesuunnitelma, Kirkkonummi

20.05.2020 12:44

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta
Maantien 11227 (Överbyntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Karlbergintie - Granbackantie, tiesuunnitelma, Kirkkonummi

Kirkkonummen kunta, sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelukohde sijoittuu Kirkkonummen kunnassa sijaitsevalle maantielle 11227 (Överbyntie) välille Karlbergintie -  Granbackantie. Tarkoituksena on suunnitella uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä tarkastella kolmelle linja- autopysäkkiparille mahdollisesti laadittavia toimenpiteitä.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa, Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla sekä ELY- keskuksen verkkosivuilla 20.5.2020.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta ( LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Kirkkonummen kunta käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely.

Lisätietoja antavat Kirkkonummen kunta, Hannu Ruhanen puh. 040 1269866, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi ja Uudenmaan ELY- keskus, Hanna Reuterhorn, puh. 0295 021 132, hanna.reuterhorn@ely-keskus.fi

Kirkkonummen kunta
Kunnallistekniikkapalvelut