Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikolle (11.5.-9.6.2023)

11.05.2023 12:37

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 11.5.2023-9.6.2023 hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikolle

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös lain 10 § (1508/2019) mukaisesti, jossa kyseessä virka-apupyynnön vuoksi tehty päätös ajoneuvojen siirrosta. 

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö 

Kirkkonummen kunta julkisesti kuuluttaa hallintolain 62a § (29.3.2019 / 434) mukaan kunnan verkkosivuilla hylätyistä ajoneuvoista, jotka on siirretty kunnan keskusvarikolle ja joista ei ole ajoneuvon omistajat tai haltijat tiedossa. 

Hylätyt ajoneuvot on noudettava Kirkkonummen kunnan keskusvarikolta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Kirkkonummen kunnan omistukseen siten kuin tämän ajoneuvon siirtämisen lain 13 §:ssä säädetään. 

Hylätyt ajoneuvot ovat tarvittavin tiedoin luettelona liitteessä (liite 1.) 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

11.5.2023 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 18.5.2023 

Nähtävillä pito 

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 11.5.2023-9.6.2023 välisenä aikana Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi / Kuulutukset. 

Muutoksenhaku 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus hallintolain 46 § (11.6.2010 / 581) mukaan.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 49 c § (11.6.2010 / 581). 

Lisätietoja 

Toimistoinsinööri Pulmu Karhu
sähköposti pulmu.karhu@kirkkonummi.fi 

Kunnossapitopäällikkö Annika Selart
sähköposti annika.selart@kirkkonummi.fi 

Liitteet                         

Liite 1 hylätyt ajoneuvot