Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikolle

24.05.2023 12:36

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus ajalle 24.5.2023-23.6.2023 hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikolle

 

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös lain 10 § (1508/2019) mukaisesti, jossa kyseessä varastosiirron vuoksi tehty päätös ajoneuvojen siirrosta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Kirkkonummen kunta julkisesti kuuluttaa hallintolain 62a § (29.3.2019 / 434) mukaan kunnan verkkosivuilla hylätyistä ajoneuvoista, jotka on siirretty kunnan keskusvarikolle ja joista ei ole ajoneuvon omistajat tai haltijat tiedossa.

Hylätyt ajoneuvot on noudettava Kirkkonummen kunnan keskusvarikolta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Kirkkonummen kunnan omistukseen siten kuin tämän ajoneuvon siirtämisen lain 13 §:ssä säädetään.

Hylätyt ajoneuvot ovat tarvittavin tiedoin luettelona liitteessä (liite 1.)

 

Kuulutuksen julkaisupäivä

24.5.2023

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 31.5.2023

 

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 24.5.2023-23.6.2023 välisenä aikana Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi / Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus hallintolain 46 § (11.6.2010 / 581) mukaan.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 49 c § (11.6.2010 / 581).

 

Lisätietoja

Toimistoinsinööri Pulmu Karhu

sähköposti pulmu.karhu@kirkkonummi.fi

Kunnossapitopäällikkö Annika Selart

sähköposti annika.selart@kirkkonummi.fi

Liitteet                               

Liite 1 hylätyt ajoneuvot