Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikkoalueelle

09.09.2021 13:13

Kategoria: Kuulutukset

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös lain 10 § (1508/2019) mukaisesti, jossa kyseessä kunnan toteuttama päätös hylätyn ajoneuvon- ja liikennesääntöjen vastaisen pysäköinnin vuoksi tehdystä ajoneuvon siirrosta.      

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Kirkkonummen kunta julkisesti kuuluttaa hallintolain 62a § (29.3.2019 / 434) mukaan kunnan verkkosivuilla hylätyistä ajoneuvoista, jotka on siirretty kunnan keskusvarikolle ja joista ei ole ajoneuvon omistaja tai haltija tiedossa.

Hylätty ajoneuvo on noudettava Kirkkonummen kunnan keskusvarikolta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Kirkkonummen kunnan omistukseen siten kuin tämän ajoneuvon siirtämisen lain 13 §:ssä säädetään.

Hylätty ajoneuvo on tarvittavin tiedoin liitteeseen lisätty (liite 1.).

Kuulutuksen julkaisupäivä

9.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.9.2021.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 9.9.2021– 16.10.2021 välisenä aikana Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus hallintolain 46 § (11.6.2010/581) mukaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (49 c § (11.6.2010 / 581).

Lisätietoja

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri Raimo Taavitsainen puh. +358 407 518 928 
sähköposti etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta 

Raimo Taavitsainen 

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri / Kommunal ingenjör
Kirkkonummen kunta/ Kyrkslätts kommun
Yhdyskuntatekniikka/ Samhällsteknik
Sähköposti / e-post: raimo.taavitsainen@kirkkonummi.fi
Puhelin / telefon 040 7518 928
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Postadress: PB 20, 02401 Kyrklätt
Käyntiosoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi
Besöksadress: Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Liite 1: kuulutettava ajoneuvo