Kuulutus hylättyjen ajoneuvojen siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikkoalueelle 23.11.-23.12.2022

23.11.2022 11:36

Kategoria: Kuulutukset

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös lain 10 § (1508/2019) mukaisesti, jossa kyseessä virka-apupyynnön vuoksi tehty päätös ajoneuvojen siirrosta. 

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö 

Kirkkonummen kunta julkisesti kuuluttaa hallintolain 62a § (29.3.2019 / 434) mukaan kunnan verkkosivuilla hylätyistä ajoneuvoista, jotka on siirretty kunnan keskusvarikolle ja joista ei ole ajoneuvon omistajat tai haltijat tiedossa. 

Hylätyt ajoneuvot on noudettava Kirkkonummen kunnan keskusvarikolta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Kirkkonummen kunnan omistukseen siten kuin tämän ajoneuvon siirtämisen lain 13 §:ssä säädetään. 

Hylätyt ajoneuvot ovat tarvittavin tiedoin luettelona liitteessä (liite 1.) 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

23.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.11.2022 

Nähtävillä pito 

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 23.11.2022 - 23.12.2022 välisenä aikana Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi / Kuulutukset. 

Muutoksenhaku 

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus hallintolain 46 § (11.6.2010 / 581) mukaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 49 c § (11.6.2010 / 581). 

Lisätietoja 

Kunnossapitoasiantuntija Kristiina Lönnström
sähköposti kristiina.lonnstrom@kirkkonummi.fi 

Kunnossapitopäällikkö Annika Selart
sähköposti annika.selart@kirkkonummi.fi 

Liitteet  

Liite 1: hylätyt ajoneuvot