Kuulutus hylättyjen ajoneuvojen siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikkoalueelle

19.07.2021 15:56

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus hylättyjen ajoneuvojen siirrosta Kirkkonummen kunnan keskusvarikkoalueelle

Ajoneuvon siirrosta ilmoittaminen ja siirtopäätös lain 10 § (1508/2019) mukaisesti, jossa kyseessä virka-apupyynnön vuoksi tehty päätös ajoneuvojen siirrosta.     

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Kirkkonummen kunta julkisesti kuuluttaa hallintolain 62a § (29.3.2019 / 434) mukaan kunnan verkkosivuilla hylätyistä ajoneuvoista, jotka on siirretty kunnan keskusvarikolle ja joista ei ole ajoneuvon omistajat tai haltijat tiedossa.

Hylätyt ajoneuvot on noudettava Kirkkonummen kunnan keskusvarikolta 30 päivän kuluessa tiedonsaannista uhalla, että ajoneuvo siirtyy Kirkkonummen kunnan omistukseen siten kuin tämän ajoneuvon siirtämisen lain 13 §:ssä säädetään.

Hylätyt ajoneuvot ovat tarvittavin tiedoin luettelona liitteessä (liite 1).

Kuulutuksen julkaisupäivä                         

19.7.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.7.2021

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 19.7.2021– 25.8.2021 välisenä aikana Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kirkkonummi.fi/Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus hallintolain 46 § (11.6.2010/581) mukaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (49 c § (11.6.2010 / 581).

Lisätietoja

Kunnallistekniikan toimistoinsinööri Raimo Taavitsainen p. +358 407 518 928                             sähköposti raimo.taavitsainen(at)kirkkonummi.fi