Kunnanvaltuuston kokouskutsu 31.5.2021 klo 18.00

26.05.2021 11:49

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai 31.5.2021 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag 31.5.2021 kl. 18:00

 

Kokouspaikka                    Sähköinen kokous (Teams)

Sammanträdesplats           Elektroniskt sammanträde (Teams)

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden som behandlas

1         

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2                         

Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3                         

Jorvaksen ja Sundsbergin kehityskuva 2060
Utvecklingsbilden för Jorvas och Sundsberg 2060

4                         

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2020-2021
Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2020 – 2021

5                         

Veikkolan teollisuusalue, kortteli 125, tontti 2, asemakaavan (hanke 40118) hyväksyminen MRL:n 52 § mukaisesti
Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 2, godkännande av detaljplanen (projekt 40118) enligt MBL 52 §

6                         

Pyhän Mikaelin kirkon asemakaava (hanke 10111), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka (projekt 10111), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

7                         

Kaavoitusaloitteen hyväksyminen – Hotelli Nuuksion asemakaava
Godkännande av planläggningsinitiativ – detaljplan för Hotell Nuuksio

8                         

Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti
Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen för Kantviks delgeneralplan i enlighet med 38 § och 128 § i MBL

9                         

Oy Apotti Ab osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen
Uppdatering av Oy Apotti Ab:s aktieägaravtal och bolagsordning

10                       

Vuoden 2020 tilinpäätös
Bokslut för år 2020

11                       

Arviointikertomus vuodelta 2020
Utvärderingsberättelse 2020

12                       

Vuoden 2020 henkilöstökertomus
Personalberättelsen för år 2020

13                       

Vastaus adressiin Veikkolan kirjaston säilyttämisen puolesta
Svar på adressen för bevarande av Veikkola bibliotek

14                       

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 13/2017 - korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseksi erityisryhmien asuin- ja palvelutalojen suunnittelussa ja rakentamisessa
Svar på fullmäktigemotion nr 13/2017 - utredande av möjligheter till högskolesamarbete för utredning av byggande och planering av bostads- och servicehus för specialgrupper

15                       

Vastaus valtuustoaloitteeseen 12/2019: Mainoksista tuloa kunnalle
Svar på fullmäktigemotion 12/2019: Reklaminkomster till kommunen

16                       

Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2020: kutsubussiliikenteen laajentaminen välille Kirkkonummi - Espoon ja Jorvin sairaala
Svar på fullmäktigemotion 9/2020: Utvidgning av den anropsstyrda busstrafiken mellan Kyrkslätt–Esbo och Jorvs sjukhus

 
 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 8.6.2021

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens

webbplats 8.6.2021

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande