Kunnanvaltuuston kokouskutsu 25.5.2020

20.05.2020 09:07

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu
Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika                        Maanantai  25.5.2020 klo 18.00             
Sammanträdestid               Måndag 25.5.2020 kl. 18:00

Kokouspaikka                    Sähköinen kokous
Sammanträdesplats           Elektroniskt sammanträde

Käsiteltävät asiat
Ärenden som behandlas

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060
Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060

4
Vuoden 2019 tilinpäätös
Bokslut för år 2019

5
Vuoden 2019 arviointikertomus
Utvärderingsberättelse 2019

6
Vuoden 2019 henkilöstökertomus
Personalberättelse 2019

7
Mt 110 parantaminen rakentamalla kevyenliikenteenväylä välille Kolmiranta Veikkola
Förbättring av landsväg 110 genom byggande av en gång- och cykelled på avsnittet Kolmpers Veikkola

8
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n ja St1 lähilämpösopimuksen rahoituksen takaaminen
Garanterande av finansieringen av Kyrkslätts Hyresbostäder Ab:s och St1:s närvärmeavtal

9
Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (MV)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige (MV)

10
Eron myöntäminen suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta (MV)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden och val av ny ersättare (MV)

11
Eron myöntäminen palvelutuotannon lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta (MV)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för serviceproduktion och val av ny ersättare (MV)

12
Eron myöntäminen kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja uuden uskotun miehen valinta (MV)
Beviljande av avsked från uppdraget som god man vid fastighetsförrättningar och val av ny god man (MV)

Pöytäkirjan  nähtävänäpito - Protokollet framlagt
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 2.6.2020
Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 2.6.2020

Anders Adlercreutz
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kommunfullmäktiges ordförande