Kunnanvaltuuston kokouskutsu 21.9.2020 klo 18.00

16.09.2020 12:47

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

 

 

Kokousaika                        Maanantai 21.9.2020 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag 21.9.2020 kl. 18:00

 

Kokouspaikka                    Sähköinen kokous (Teams) / Kirkkonummi -sali

Sammanträdesplats           Elektroniskt sammanträde (Teams) / Kyrkslättssalen

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden som behandlas

 

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2                         
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3                         
Vuoden 2019 arviointikertomus
Utvärderingsberättelse för år 2019

4                         
Talouden toteutuminen 7/2020
Ekonomins utfall 7/2020

5                         
Osavuosikatsaus heinäkuu 2020
Delårsöversikt juli 2020

6                         
Vuoden 2021 talousarvion laadintakehys
Ram för uppgörande av budgeten för år 2021

7                         
Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2019
Medelstora kommuners social- och hälsovårdskostnader år 2019

8                         
Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
Kyrkslätts kommuns utlåtande om regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap

9                         
Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Ändring av grundavtalet för Kårkulla samkommun

10                       
Kirkkonummen kunnan rahoitus-, sijoitus- ja takaustoiminnan periaatteet
Kyrkslätts kommuns principer för finansierings-, placerings- och borgensverksamhet

11                       
Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä (JR)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige (JR)

12                       
Eron myöntäminen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta (JR)
Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i bildnings- och fritidsnämnden och val av ny ersättare (JR)

13                       
Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2020 nuorten ja nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen Kirkkonummella
Svar på fullmäktigemotion 1/2020 Förstärkning av de ungas och ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka i Kyrkslätt

14                       
Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2020: Liikuntapainotteisen opetuksen aloittaminen Kirkkonummella
Svar på fullmäktigemotion 2/2020: Införandet av idrottsinriktad undervisning i Kyrkslätt

 

Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 29.9.2020

 Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 29.9.2020

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande