Kunnanvaltuuston kokouskutsu 20.6.2022 klo 18.00

15.06.2022 13:22

Kategoria: Kuulutukset

Kunnanvaltuuston kokouskutsu

Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse

Kokousaika                         Maanantai 20.6.2022 klo 18.00              

Sammanträdestid               Måndag  20.6.2022 kl. 18.00

Kokouspaikka                     Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali/teams

Sammanträdesplats           Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen/teams

 

Käsiteltävät asiat

Ärenden som behandlas

1                         

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2                         

Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Justering av protokollet och val av protokolljusterare

3                         

Kirkkonummen ilmastotyön tilannekuva 2021 –seurantaraportti
Uppföljningsrapporten för situationsbilden för Kyrkslätts klimatarbete 2021

4                         

Kirkkonummen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025
Kyrkslätts omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan 2022–2025

5                         

Eron myöntäminen valtuutetulle ja varavaltuutetun kutsuminen (AK)
Beviljande av avsked från uppdraget som fullmäktigeledamot och kallande av ersättare (AK)

6                         

Eron myöntäminen suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen (AK)
Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i finska nämnden för fostran och utbildning och val av ny ledamot (AK)

7                         

Vastaus kuntalaisaloitteeseen: Maahanmuuttajakoordinaattorin toimen perustaminen
Svar på kommuninvånarinitiativ: Inrättande av en befattning som invandrarkoordinator

8                         

Vastaus valtuustoaloitteeseen 15/2019: Aloite kunnan yritystontti- ja toimitilatarjonnan laajentamiseksi
Svar på fullmäktigemotion 15/2019: Motion för utvidgning av utbudet av kommunens företagstomter och verksamhetslokaler

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito - Protokollet framlagt

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan nettisivuilla 28.6.2022

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunenswebbplats 28.6.2022

 

Anders Adlercreutz

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

kommunfullmäktiges ordförande